پاریس؛ شبهای ناآرام

Shargh - - روزنامه - عکس: آسوشیتدپرس

سحر طلوعي: پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، انواع و اقسام کمپینها و گروههای اعتراضی در خیابانهای پاریس حاضر شــدهاند تا هم نســبت به دو نامزد نهایی این رقابتها واکنش نشــان دهند و هم علیه حواشــی شــکلگرفته پیرامون این موضوع اعتراض کنند. اتحادیه دانشآموزان فرانســوی یکی از کمپینهای اعتراضی این روزهای این کشــور اســت. آنها با پلیس ضدشورش مستقر در پایتخت درگیر شــدهاند. کمپین اعتراضی دیگر شامل طرفداران امانوئل ماکرون میشود. این کمپین معتقد است پروندههای جنبش حرکت و ایمیلهای مربوط به این گروه سیاســی و اطرافیان ماکرون هک شده است. آنها فکر میکنند همــان جریانی کــه در انتخابات آمریکا متهم به هک اطلاعاتی ایمیلهای محرمانه خانم کلینتون شــده بود، در ایــن رقابتها هم فعال اســت و کارهایی انجام میدهد. اما طرف مقابل ایــن اعتراضها، طرفداران خانم لوپن هستند. آنها به هک اطلاعاتی جنبش حرکت معتقد نیستند و هرگونه دستکاری روسی در این ماجرا را تکذیب میکنند. فرانسه پیش از روز رقابت نهایی این دو نامزد در آشوب و اعتراض به سر میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.