وقت رفتن است آقای کوربین

Shargh - - روزنامه -

نتایج انتخابات شورای شهرداری منطقهای در دو منطقه در بریتانیا مشــخص شده اســت. معنی و مفهوم این نتایج این است که آقای کوربین باید شکســت را قبول کند و بپذیــرد حنای حزب کارگر فعلا رنگی ندارد. روزنامــه ایندیپندنت بریتانیا در عکس و تیتر یک به این مفهوم اشــاره کرده اســت. در عکس یک مشــاهده میکنیم آقای کوربین بعد از شنیدن خبر شکست نمایندگان حزب کارگر در انتخابات شــهرداری خانه را ترک میکنــد. برنده قاطع ایــن انتخابات حزب محافظهکار بریتانیا بوده است. ایندیپندنت هم تیتر زده رأیدهندگان به کوربین گفتهاند وقت رفتن اســت! حزب کارگر و دیگر احزاب مثل یوکیپ نیــز در این انتخابات صدها صندلی از دســت دادهاند. نکته قابل تأمل اینکه تا پیش از انتخابات شــورای شهرداری اخیر، دست بالا با نمایندگان حزب کارگر بوده است. این انتخابات و نتایجش زنگ خطر را برای این حزب به صدا در آورده اســت. ایندیپندنت نوشــته رأیدهندگان بــه حزب کارگر جواب نه دادهاند. اگر آنها در انتخابات سراسری ژوئن هم همین واکنش را داشته باشند، آنوقت این حزب بریتانیایی باید دســت به تغییرات بزند و چارهای بیندیشــد. اغلب اعضای حزب کارگر گفتهانــد چنانچه در انتخابات سراسری شکست بخوریم، آقای کوربین باید برکنار شود. اینطور که ایندیپندنت ادعا کرده، نظرسنجیهای عمومی نشان میدهد تمایل مردم به حزب کارگر کم شده است. ایندیپندنت در تیتری دیگر خبر میدهد موج جدیدی از مهاجرت به اروپا شکل گرفته است. به گزارش ایندیپندنت خاستگاه این موج، بنگلادش است.

نکته: شکست سخت حزب کارگر در انتخابات شورای شهرداری روزنامه ایندیپندنت را هم به خود مشغول کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.