رولینگ تهدیدی برای ادبیات است!

Shargh - - روزنامه -

صفحــه یک روزنامــه گاردین با خبری درباره شکســت کارگرها و حزب در انتخابات شــورای شــهرداری بریتانیا در وستمیدلند و تیزولــی آغاز میشــود. گاردین از بروز یک چالــش تاریخی در این زمینه خبر داده اســت. این روزنامه متمایل بــه حزب کارگر بریتانیا نموداری از کرسیهای بهدستآمده برای هر حزب را در انتخابات شــورای شــهرداریهای این دو منطقه در صفحه یک خود منتشر کرده اســت. این نمودار بهخوبی نشان میدهد حزب دستراستی بریتانیا در میدلند و تیزولی چگونه با اقتدار برنده انتخابات شــده و تلویحا در خروجی را به کارگرها و حزب افراطی یوکیپ نشان داده اســت. این انتخابات میتواند زنگ خطر را برای انتخابات سراسری روز هشــتم ژوئن به صــدا دربیاورد. گاردین در گزارشــی که درباره ایــن موضوع در صفحه یک منتشــر کرده از واژه خردشــدن برای توصیف شکســت کارگرها اســتفاده کرده است. واقعیت این است در این یکی، دو سال اخیر، حزب دستچپی کارگر در بریتانیا توفیق چندانی به دست نیاورده است. کوربین به شکست در این انتخابات اعتراف کرده اســت. این روزنامه در عکس یک، خانم جیکی رولینگ، نویســنده مجموعه کتابهای هریپاتر را به تصویر کشــیده است. گاردین از قول یکی از دنبالکنندگان این نویســنده در توییتر نوشته: او تهدیدی برای ادبیات به شــمار میآید. چرا؟ چون بیش از حد در توییتر حضور دارد! گزارش دیگر گاردین درباره سوءاستفاده گروه تروریستی بوکوحرام نیجریه از گروگانها در فعالیتهای تروریستی است.

نکته: گزارش گاردین درباره خانم رولینگ خواندنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.