چاقوی تیز سنا برای تصویب لایحه سلامت

Shargh - - روزنامه -

با اینکه لایحه ســلامت ترامپ در خانه نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت، حالا ســنا تــلاش میکند این لایحه را نجــات دهد و یکی از وعدههای ترامپ را در دوران پیش از حضور در کاخ سفید عملی کند. روزنامه یواسایتودی آمریکا در تیتر یک خبر میدهد چاقوی سنا به دنبال حک این لایحه اســت. گرچه موانعی بر سر راه آن وجود دارد. ترامپ پیش از حضور در کاخ سفید بهوضوح اعلام کرده بود اوباماکر یا همان برنامه ملی سلامت آمریکا در دوره اوباما، پر از ایراد و اشکال است و باید با بررسی بیشتر تغییر کند. او بعد از حضور در کاخ سفید، لایحه ســلامت را از نو نوشــت و در اختیار خانه نمایندگان گذاشت کــه با چالش میان نمایندگان دستراســتی معطل ماند. اما حالا به نظر میرســد اتحادی دوباره میان جمهوریخواهان صورت گرفته و چالشها برطرف شده است. اینطور که یواسایتودی نوشته سنا با دورزدن برخی موانع آن را تصویب میکند. در عکس یک این روزنامه ترامپ را در کنار پال رایان، سخنگوی خانه نمایندگان و دیگر حامیان لایحه ترامپکر مشاهده میکنیم. یواسایتودی در بخشی از صفحه یک به یکی از حوادث تلخ مربوط به جنگ جهانی دوم اشــاره کرده اســت. ۷۵ ســال از فاجعه باتان میگذرد. وینست الحمبرا، یکی از بازماندگان این حادثه، در گفتوگو با یواسایتودی خاطرات تلخش را مرور کرده است. در فاجعه باتان، بیش از ۱۰ هزار زندانی فیلیپینی و آمریکایی در زندانهای ژاپن در اثر گرسنگی و تشنگی کشته شدهاند.

نکته: مورد خاصی در صفحه یک یواسایتودی به چشم نمیخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.