«هنیه» جانشین «مشعل» شد

Shargh - - روزنامه -

تغییرات در دفتر گروه فلســطینی حماس ســوژه تیتر یک روزنامه الشرقالاوســط عربســتان اســت. این روزنامه ســعودی از پیروزی اسماعیل هنیه در این ماجرا خبر میدهد. اسماعیل هنیه که روزگاری رئیس دولت منتخب در غزه به شــمار میآمد و در نهایت نتوانست در این مقام ماندگار بماند، حالا جانشین خالد مشعل در دفتر سیاسی حماس شــده است. الشرقالاوســط نوشــته هنیه در این انتخابات با موســی ابومرزوق و چند نفر دیگر رقابت کــرده و در نهایت پیروز میدان شده اســت. انتخابات فرانسه موضوع مهم دیگری است که الشرقالاوســط در عکس یک به آن پرداخته اســت. البته زمانی که این مطلب را میخوانید تکلیف رقابتهای دور دوم ریاستجمهوری فرانسه هم معلوم شده است، اما الشرقالاوسط به حواشی روز قبل از انتخابــات توجه کرده و از امنیتیشــدن فضا خبر داده اســت. در عکــس یک این روزنامه حضور انبوه پلیسهــا را پیرامون برج ایفل و دیگر مناطق توریســتی پاریس مشاهده میکنیم. حضور گروههای معترض در خیابانهای پایتخت علاوه بر تهدید گروههای تروریستی باعــث شــده پاریس بیشازپیش امنیتی شــود. این روزنامه در مطلبــی دیگر خبر میدهد درِ کعبــه برای نمایش در نمایشگاهی در سئول راهی کرهجنوبی میشود. این نمایشگاه با حضور شاهزاده بنسلمان بنعبدالعزیز در سئول شروع به کار خواهد کرد. در این نمایشگاه ۴۶۶ اثر از عربستان مربوط به عصر حجر نمایش داده خواهد شد.

نکته: خبرهای مهم از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.