«جیوراسنیافورین» ممجدسدتسازقمانل مجواناینشتفکوینکدوزارتورزش؛

Shargh - - جامعه -

شرق: سازمان ملــی جوانان که از ســال 79 و در دولت اصلاحات شکل گرفت، با همه کموکاســتیها و محدودیتهای مالیای که داشت، روند رو به رشد اثرگذاری را در میان جوانان داشت؛ برنامههایی که جوانان را به شــکلی عینی به سطح جامعه میآورد و تشویق به کنششان میکرد. این سازمان با تغییر نگاهها در دولتهای نهم و دهم و انتخاب مدیرانی کــه تفکراتی متفاوت از مدیران قبلی داشــتند، رویکردهایش تغییر کرد و دیگر تنها پوســتهای به نام ســازمان ملی جوانان بود. پنج رئیس این سازمان انواع آزمونوخطا را روی این مجموعه اجرائی کردند و در نهایت محمود احمدینژاد که مدتها به دنبال تغییر در این سازمان بود، آن را منحل کرد و نمایندگان مجلس نیز رأی به ادغام این مجموعه با سازمان تربیتبدنی دادند و یک وزارتخانه به نام وزارت ورزش و جوانان شــکل گرفــت؛ وزارتخانهای که از ابتدای شــکلگیری تاکنون به اذعان مدیران همــان دولت تصمیمگیر، جوانان بخش حاشــیهاش بودهاند و درگیری برای انواع حواشی ورزش تمام وقت و پول این وزارتخانه را میگرفت.

با تغییر دولت و تغییر نگاهها در دولت یازدهم و آسیبشناسی آنچه که بر حوزه جوانان در این ســالها رفته اســت، حــالا و پس از اقدامات اساســی دیگری نظیر احیای شــورایعالی جوانان، حســن روحانی، در آخرین تصمیم خود، دســتور داده اســت تا احیای مجدد سازمان ملی جوانان مورد بررســی قرار گیرد. رئیسجمهوری در دستوری به جمشید انصاری، رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، از وی خواســت اقدامات لازم را برای احیای مجدد ســازمان ملی جوانان کشــور انجام دهد. در دســتور حجتالاسلاموالمســلمین حســن روحانی خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی آمده است: به منظور تمرکز بیشتر بر مسائل جوانان و با توجه به بررسیهای انجامشده و ارزیابی عملکرد در ادوار مختلف، لازم است سازمان ملی جوانان کشور با مأموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزههای مختلف و هماهنگســازی اقدامات دستگاههای مســئول در حوزه جوانان، احیا شود. مقتضی اســت اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد و ترتیبات قانونی لازم اتخاذ شود.

در دستور رئیسجمهوری همچنین تأکید شده است: احیاي سازمان ملی جوانان از خواســتهای تشــکلهای دانشــجویی و سازمانهای مردمنهاد بوده و در جلســات مختلف کارشناسی از سوی صاحبنظران امور اجتماعی مطرح شده بود.

محمدرضا رســتمی، معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در توضیح این تصمیم و ســابقه آن، به «شــرق» گفت: از ابتدای دولــت یازدهم با قبول و باور این موضــوع اصلی که ادغام دو مجموعه جوانان و ورزش تصمیم منطقی و کارســازی نبوده است، مسئله تفکیک این دو از هم دنبال میشــد. در سال 93 و در اولین جلسه از شورایعالی جوانان این موضوع مجددا در دســتور کار بررسی قرار گرفت و قرار شد تا سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت ورزش و جوانان و معاونت حقوقی ریاستجمهوری بررسی کارشناسانه دقیقی از این تفکیک و تشکیل مجدد سازمان داشته باشند.

رســتمی با اعلام اینکه بهطور همزمان بررسی تطبیقی سازمانها و بخشهای مربوط به جوانان در کشورهای دیگر و عملکرد سازمان ملی جوانان در دوره فعالیت خود مــورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: مجموع مطالعــات حاکی از این موضوع بود که ادغــام این دو مجموعه از ابتدا اشــتباه و غیرکارشناســی بود و نباید یک حوزه راهبردی و استراتژیک را با بخشــی کاملا اجرائی ادغام میکردند. با این کار در سالهای اخیر در حاشــیه ورزش قرار گرفت و حالا باید به دنبال بازیابی حوزههای اصلی کاری آن باشیم.

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به مصوبــه مجلس برای ادغام دو مجموعه جوانان و ورزش، تصریح کرد: برای تغییــر این تصمیم نیاز به مصوبه مجلس داشــتیم و قطعا چنین برنامهای با مجلس قبلی امکان تحقق نداشــت، اما بــا رویکرد و نگاه مجلــس جدید این تغییر نگاه به وجــود آمد و درحالحاضر مجلس در مورد تفکیک ســازمان از وزارت ورزش همنظر با دولت اســت و دستور رئیسجمهور هم مبتنی بر همین همراهی است.

رستمی به برنامههای پیشبینیشــده برای جوانان در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: برای تفکیکشدن سازمان امور جوانان و عدم تکرار اشــتباهات قبلی باید نیازهای ساختاری، اختیارات و منابع مالی در اختیار ســازمان قرار گیرد تا این ســازمان بتواند از حقوق و جایگاه خود دفاع کند و صرفا تشکیل یک سازمان برای امور جوانان و آنچه دولت در نظر دارد جوابگو نیست.

وی میگویــد دولت با همیــن رویکرد حمایتی بــه جوانان و بخش جوانــان در وزارت ورزش و جوانان بودجه این مجموعه را به شــکلی چشــمگیر افزایش داده و اعتبارات برنامهای این مجموعه را از شــش تــا 10میلیارد تومان در ســال 92 به 40 برابر؛ یعنی حــدود 450میلیارد تومان در ســال 96 رســاند. درعینحال برای اولینبار در تاریخ فعالیت بخش جوانان ‪5 0‬میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافته اســت و بهعبارتــی اعتبارات این مجموعه از 10میلیــارد تومان به 450میلیارد تومان افزایش یافته اســت و با افزایش اعتبار گام اول برای شــکلگیری این سازمان مستقل برداشته شده است.

او بر این باور اســت که با همگراییای که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و اهتمامی که دولت برای تغییر در این حوزه داشــته، لایحه مربوط به شــکلگیری مجدد ســازمان امــور جوانان باســرعت انجام میپذیرد. رســتمی میگوید این روند به حداقل چند ماه زمان نیاز دارد و تصریح میکند: در سالهای گذشته اعتبارات مربوط به جوانان با عناوین و ردیفهای مختلفی در سایر ارگانهای دولتی و وزارتخانهها خرج شد و به حوزه جوانان نرســید یا این مجموعه و سیاســتهایش نقشــی در مدیریت این اعتبارات نداشــت، اما با تشکیل ســازمان امور جوانان این مجموعه میتواند در سیاســتگذاریهای حوزه خود به شکل مستقیم اثرگذار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.