شهروند عزیز؛ لطفا پرسشگر باش ...

Shargh - - جامعه - امیر بهمنی

«مســئولان باید پاسخگو باشــند»؛ روزی چند بار ایــن جملــه را از زبان این و آن میشــنویم. از صبح کــه از خانه بیرون میآییم تا شــب که برمیگردیم، چندده نفر این جمله یــا جملهای با این مضمون را برای ما تداعی میکنند؟ هرکســی که میخواهد به هرجای این شهر و کشور نقدی وارد کند، بالاخره پای مسئولی را که باید پاســخگو باشد به میان میکشد. شــاید یکــی از غیرمســئولانهترین کارهایــی که ما شــهروندان میکنیم همین است که همه جوابها را گــردن این و آن میاندازیم؛ امــا دریغ که دیگر ما ناامید شــدهایم از مســئولانی که پاســخگو باشند و البته با خودمان فکر کردیم که چرا هرکسی را که در منصبی مینشانیم به عادت مألوف، پاسخگو نیست؟ راســتش اصلا مســئولی میداند باید نسبت به چه چیزی پاسخگو باشد؟

ما وارد یک بحران شدهایم، بحران پرسش، نبودنِ سؤال درســت و بجا. هرکدام از ما شهروندان چقدر توانســتیم در نقدهــا و ایرادهایمان ســؤالی مطرح کنیــم که مدیران پاســخ بگویند؟ روحیــه و فرهنگ پرسشــگری را چقــدر بین خودمان و دیگــران رواج دادیم؟ اصلا کســی به ما یاد داده چگونه پرسشــگر باشیم؟ وطیفه مســلم هر مسئولی )همانطورکه از اسمش پیداست( پاســخگفتن است؛ اما هریک از ما شهروندان وظیفهمان چیست؟ آیا ما سؤال کردهایم؟ یا اگر ســؤال کردهایم، پیگیر حقوق و خواســتههای بحقمان در چارچوب قانون بودهایم؟ آیا نمایندگانی از ارکان سیاست انتخاب کردهایم که وضع موجود را به چالش بکشند و با روحیه پرسشگری، پاسخ دقیق و کاملی را بخواهند. حرف بر ســر این است که ما در این کارزار انتخابها و انتخاباتها برای یک بار هم که شده وظیفه مسئولانمان را با طرح سؤالهای درست به یادشان بیاوریم. ما فراموش کردهایم بپرسیم: آقای شــهردار، تکلیف 20 تن پســماند روزانه خطرناک از مجموع 90 تن پســماند بیمارستانی چه شد؟ آیا باید همچنان شاهد دفن نامناسب آنها و نفوذ شیرابههای عفونی به سفرههای زیرزمینی باشیم؟ راستی تکلیف اتوکلاوهای زبالهسوز چه شــد؟ آیا سوزاندن زبالهها با دستگاههای وارداتی با کیفیت نامعلوم )که منجر بــه تعطیلــی کارخانههای داخلی تولیــد کورههای زبالهسوز شــد( بهدرستی پیش میرود؟ ما فراموش کردیم بپرسیم: آقای شهردار لطفا فرمول یا برنامهای را کــه برای فــروش مجوز طرح ترافیــک دارید )که هر کســی میتواند روزانه مجوز خریداری کند( ارائه دهید. این حق ماســت کــه بدانیم محــدوده طرح ترافیــک را با چــه رویکردی میتــوان فروخت؟! آیا هوای شهر هم فروشی است؟

ما فراموش کردیم بپرسیم: آقای شهردار شما که میدانید فــروش بیرویه تراکم یعنی شهرفروشــی، چرا برای تأمین منابع مالی دست به این اشتباه بزرگ میزنید که با حجم ســاختمانهایی که از شهرداری شما مجوز تراکم گرفتند، اقلیم آبوهوایی این تهران زبانبســته عوض شــد؟ آقای شــهردار چــرا پس از ســالها تلاش دولتمردان برای تهیه سند برجام حالا که فضای سیاســی و امنیــت بینالمللی برای جذب سرمایهگذاران خارجی مهیاســت، پروژههای شهری را بــه روش فایننــس ســرمایهگذاران خارجی تأمین نمیکنید؟ شــما که منتقد جدی مدیریت سنتی و 60 سال پیش هســتید)!( چرا ســنتیترین و فسادزاترین روش ممکــن بــرای تأمین منابع مالی شــهرداری را انتخــاب کردید؟ ما هزاران ســؤال را فراموش کردیم و انتظار جــواب داریم؛ اما مســئول مطرحکردن این پرسشها کیست؟ مگر نه اینکه شورای شهر بهعنوان متولی انتخاب شهردار وظیفه دارد صورتهای مالی شهرداری را بهدقت بررســی کند و بهطور شفاف به شــهروندان گزارش دهد که هزینه عوارض پرداختی به شــهرداری کجا مصرف میشــود؟ چــرا تاکنون شهرداری خود را ملزم به پاسخگویی صریح و شفاف به نمایندگان مردم در شــورای شــهر ندانسته است؟ آیا نامشــخصبودن محل مصرف عوارض باعث فرار شــهروندان از پرداخت عوارض شهرداری نمیشود؟ ســؤالهای زیادی میتوان طرح کــرد که اگر مطرح شــوند، پاسخ مســئولان، عیار آنها را در توان مدیریت و میزان پاســخگویی آنها نشــان میدهد. شهروندان وظیفه دارند کســانی را وارد شورای شهر کنند که هر روزه سؤالهایی درســت، بجا و قانونی مطرح کنند و بهجد پیگیر مشکلات مردم باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.