چالشهای معلمی

Shargh - - جامعه - حسن خلیلآبادی*

دغدغههای معلم همیشــه این است که آنچه را از کرامت انســانی و ارزشهــای والا در ذهن و زبان خود دارد، به نحو شایســتهای به امانتهای در دستان هنرمند خویش که همان دانشآموزان هســتند، منتقل کند تا آنها بتواننــد با فراگیری آن، بــا دو بال دانــش و توانش در بیکران هســتی به پرواز درآیند و چونــان عالمان در پهنه گیتی، علم و آموزش گسترانند و زیور دانایی را بر گردن محیط خویش آویزند.

علامــه شــهیر مرتضی مطهــری )رحمتالله علیه( نیــز تمام تلاشهــای علمــی و عملی را مقدمهای برای رشــد و تعالی انســان دانســته و مســیر کمال و تکامــل را با دو بال علــم و ایمان میسر میداند.

نقش معلمان در رشد و توسعه کشور

با مقدمه ذکرشــده میتــوان نتیجه گرفت که معلم نقشــی اساسی و بس شگرف در مسیر رشد و توســعه منابع انسانی هر کشوری دارد. معلمان میتوانند با تبیین الگوهای مناسب و آموزشهای دقیق علمی، در دوران شــکلگیری دانشآموزان آنها را در مســیر درستاندیشــیدن در زمینههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی راهنمایی کنند؛ زیرا بعد از شــکلگیری شخصیت فردی، هم هزینههای آموزشــی بســیار ســنگین است و هم آموختن.

همانطورکه مشــاهده میشــود، راه رشــد و توسعه کشــورهای آســیایی مانند چین، سنگاپور، ژاپــن، اندونــزی و مالزی نیز از تقویــت بنیانهای آموزشوپرورش عبور کرده اســت و این کشــورها بیشــترین توجه و دقت را در امر آموزشوپرورش داشــته و نهالهای کوچــک )دانشآموزان( را به دست باغبانانی دردآشنا میسپارند تا بتوانند آینده اقتصاد، سیاســت، فرهنگ و اجتماع را همواره در مسیر شکوفایی هدایت کنند.

ارزش تکنولوژیهای نوین آموزشی

اســتفاده معلمــان از آخریــن تکنیکهــای پژوهششــده و کارآمد میتوانــد همه معضلات را در حوزههــای یادشــده مرتفع کنــد. امروزه در کشــورهای درحالتوســعه در جــذب و گزینش معلمان دقت زیادی میشود و ما شاهد آن هستیم در تمام این کشــورها، آنچه باعث رشد و پیشرفت علمی شده است، در گرو تلاش و آموزشوپرورش صحیــح و روزآمــد بوده اســت. آموزشوپرورش زمانی که در مسیر درست خود قرار گیرد، میتواند نهالهــای تشــنه را ســیراب و موجبات رشــد و توســعه آنهــا را فراهم کند و خلاقیــت، نوآوری، میهندوســتی، فداکاری و همنوعدوستی را که در ضمیر دانشآموزان نهفته اســت، بــارور کرده و نتایج آن را به ســوی جامعــه هدایت کند. معلم در واقع کاوشــگری اســت که با دقتنظر کافی و تکنیکهای نوین آموزشی میتواند تمام ویژگیهای فردی دانشآموزان را اســتخراج کرده و در مســیر شناساندن شایستگیهای آنها به جامعه کمک کند.

کشــورهای قدرتمنــد اقتصــادی از طریــق آموزشوپــرورش به این نقطه رســیدهاند و ما نیز میتوانیــم با جانمایی معلم و آموزش عاشــقانه و پرورش عاقلانــه، عالمانی با ویژگیهای خوب و برتر بپرورانیم تا آینده کشور دارای نسلی ممتاز در همه زمینهها باشد؛ زیرا این قسمت از هستی نشان داده اســت که میتواند مهد تولید فرهنگ و آیین کشورداری باشد.

*عضو شورای مركزی و سخنگوی انجمن اسلامی معلمان ايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.