افزایش پوشش تحصیلی 11 هزار نفری دانشآموزان عشایری

Shargh - - جامعه -

شــرق: مدیــر کل آموزشوپرورش عشــایری کشــور از افزایش پوشش تحصیلی 11 هزار نفری دانشآمــوزان عشــایری در دولت تدبیــر و امید خبــر داد. علینقی یزدانپناه گفــت: با هدف در اولویت قراردادن دانشآموزان عشایری، برگزاری جشــن تکلیــف همراه بــا دوره آموزشــی در دو قطب شــمال و جنوب کشــور، برنامهریزی شــده است که در نیمهجنوبی کشــور به میزبانی شیراز و با حضور اســتانهای همجوار اردوی آموزشی سهروزه برگزار شد و هماکنون نیز اردوی آموزشی جشــن تکلیف بــا حضــور 9 اســتان در اردوگاه شــهید منتظری شــهریار در حال برگزاری است. یزدانپنــاه توجه به مناطق محروم و کمبرخوردار را از سیاســتهای آموزشوپــرورش در دولــت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای عدالت آموزشــی، میزان پوشش تحصیلی دانشآموزان عشــایری از 169 هزار در ســال 91 بــه 181هزارو 400 نفر در ســال 95 افزایش یافته است. وی از رشد مراکز شبانهروزی عشایری از170 به 205 واحد آموزشــی خبر داد و تصریح کرد: در چهار ســال اخیر، با تلاشهایی که صورت گرفته، صدها مدرســه چــادری به مدارس کانکســی یا ساختمانی تبدیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.