چت لاششپر م سپاولیآهن یرساونذوبیهبارا بی صهعوددآسویاییحه

Shargh - - ورزش -

لیگ قهرمانان آســیا به هفته پایانی خود رســید و امــروز و فردا تکلیف چهار نماینده ایران در این رقابتها مشــخص میشــود. در بین چهار ایرانی حاضر در مرحله گروهی، اســتقال تهران از صعود مطمئن است؛ استقال خوزســتان هم کار ســادهای برای صعــود دارد؛ امــا دو تیم دیگــر ایران، پرســپولیس و ذوبآهن کــه امروز مقابل حریفان خود بــه میدان میروند، مأموریت پیچیدهای برای صعود به مرحله حذفی پیشروی خود میبینند.

بین چهار نماینده ایران، پرســپولیس تنها تیمی است که سرنوشتش در دســت خودش نیست. دو تســاوی پرســپولیس مقابل الریان قطر و الهال عربستان، کار صعود این تیم را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان، سخت کرد.

در گروه D لیگ قهرمانان آســیا، الهال عربستان، الریان قطر، پرسپولیس ایران و الوحده امارات به ترتیب با ‪7، ۹،‬ شش و چهار امتیاز، اول تا چهارماند. قهرمــان لیگ ایران برای صعود از این گروه ســخت، تنها یک راه پیشروی خود میبیند؛ پرسپولیس امروز الوحده امارات را در ورزشگاه آزادی شکست دهد و در بازی همزمان، الهال عربســتان در دوحــه به الریان قطر نبازد. با رقمخوردن این نتایج، پرسپولیس بهعنوان تیم دوم این گروه صعود میکند و حریف لخویای قطر در مرحله بعدی میشود.

پرسپولیســیها پس از ســپریکردن یک فصل مقتدرانــه در لیگ ایران، نمیخواهنــد به ایــن زودی از آســیا خداحافظی کنند. مشــکل اصلی اما اینجاست که سرنوشت پرسپولیس تنها در دست خودش نیست؛ برد مقابل الوحده زمانی میتواند باعث برد قرمزها شــود کــه الهال در دوحه نبازد. پرسپولیسیها نگران زدوبند دو تیم عربی این گروه هم هستند؛ هرچند تبانی دو تیم بعید به نظر میرســد؛ چراکه ترجیح الهال اولشدن در گروه است. مقدمه صعود پرســپولیس، شکستدادن الوحده اســت. الوحده با پیروزی خیرهکننــده پنج بر یک مقابل الریان در بازی قبلی، نشــان داد تیم باکیفیتی اســت. الوحده خودش هم شــانس صعود دارد و بازی ســختی در انتظار پرسپولیس خواهد بود. پرسپولیس پس از قهرمانی مقتدرانه در لیگ، بدون هیچ غایبی به مصاف الوحده میرود و منتظر اســت در ورزشــگاه پر آزادی خبرهای خوشی از دوحه بشنود.

برانکو ایوانکوویچ که خودش زمانی ســرمربی الوحده بوده، بازی امروز را مهمتریــن دیدار فصل پرســپولیس میدانــد: «بازی بزرگــی انتظار ما را خواهد کشــید. دوســت دارم نام این بازی را «بازی تمــام بازیها» بگذارم. بــرای این دیدار پر از انرژی و انگیزه هســتیم و میخواهیم دوباره با برد، دل هوادارانمان را شاد کنیم. کار سادهای نخواهیم داشت».

الوحــده این فصل در لیگ امارات پنجم شــد و هدایت این تیم را خاویر آگیــره مکزیکی بر عهــده دارد. این تیم از چند بازیکــن خوب خارجی بهره میبرد؛ بااینحال پرسپولیس در بازی رفت با درخشش مهدی طارمی بردی شیرین را مقابل این تیم کسب کرد و امیدوار است امروز هم چنین نتیجهای تکرار شود.

بازی سخت ذوبآهن در قطر

ذوبآهن دیگر تیم ایرانی اســت که امروز به میدان میرود. تیم چهارم لیگ ایران در دوحه به مصاف تیم قدرتمند الاهلی عربستان میرود. الاهلی میزبان این بازی اســت؛ اما به دلیل مشکات بین ایران و عربستان، این دیدار در دوحــه قطر برگزار میشــود. ذوبآهن بازی بهمراتب ســختتری دارد. باخت ســنگین خانگی ذوبآهن مقابل العین، کار ایــن تیم را برای صعود از گروهش بســیار ســخت کرد. هماکنون در گروه C، العین امارات، الاهلی عربســتان، ذوبآهن اصفهان و بنیادکار ازبکستان به ترتیب با ‪8، ۹،‬ هفت و سه امتیاز اول تا چهارماند.

ذوبیها برای صعود حالا تنها یک راه دارند؛ شکســتدادن تیم قدرتمند الاهلی عربستان در دوحه. الاهلی تیم بسیار قدرتمندی است؛ فصل گذشته قهرمان لیگ عربستان شد و این فصل نایبقهرمان. شاگردان مجتبی حسینی اگر این بازی سخت را ببرند، به احتمال فراوان در گروه دوم میشوند در دور بعد با استقال یا الاهلی امارات بازی خواهند کرد.

در دیگر بازی این گروه، العین میزبان بنیادکار تاشــکند اســت. ذوبآهن شــانس آورد که در بازی هفته قبل، بنیــادکار کار بزرگی انجام داد و الاهلی را برد؛ وگرنه ذوبیها همان هفته قبل حذف شــده بودند. اصفهانیها حالا باید از این شــانس طایی استفاده کنند و برای برد وارد میدان شوند. مجتبی حسینی، ســرمربی ذوبآهن، درباره این دیدار گفت: «شرایط ما در لیگ برتر خوب بود و لیگ را به خوبی پشــت سر گذاشــتهایم. میدانیم شرایط گروه به چه شــکل اســت و ما خودمان را آماده کردهایم. با تاشهایی که انجام دادهایم، به دنبال آن هســتیم تا با دســت پر به ایران برگردیم. تاشمان این اســت یک بازی خوب و قدرتمند را انجام بدهیم و با شکست الاهلی، یکی از تیمهای صعودکننده از گروهمان باشــیم. الاهلی تیم خوبی است ولی ما برای شکستدادن الاهلی آمادهایم».

عمر الســوما ســوری خطرناکترین بازیکن الاهلی اســت که مدافعان ذوبآهــن باید او را مهار کنند. اســتقال تهران و اســتقال خوزســتان دو نماینده دیگر ایران در آسیا فردا به میدان میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.