افزایش حقوق پیشکسوتان و قهرمانان بعد از ۷ سال

Shargh - - ورزش -

دولت تدبیر و امید در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که از همان ابتدا نــگاه ویژه به عرصه ورزش را یکی از مهمتریــن برنامهها و اولویتهای خود معرفی کرد. نگاهی که بدون شــک باید گفت از ســوی دولتمردان جدی گرفته شد و دستاوردهای خوبی را به همراه داشت. بررسی کارنامه وزارت ورزشوجوانان در چهار ســال گذشته نشان میدهد شرایط برای اســتفاده از تخصص و تجربه قهرمانان ورزشــی در دستگاههای اجرائی فراهم شــده و حمایت از آنها در ســال پایانی دولت یازدهم محقق شده اســت. از چشــمگیرترین این برنامهها، افزایش حقوق پیشکســوتان و قهرمانان بعد از هفت ســال است که بهتازگی در وزارت ورزش عملیاتی شده است.

کسب 316 کرسی بینالمللی

وزارت ورزشوجوانان با همراهی فدراســیونهای ورزشی موفق شد 3۱۶ کرســی بینالمللی ورزشی را کســب کند که فدراسیون جانبازان و معلولان با کسب 37 و فوتبال با 24 کرسی، در مجامع بینالمللی پیشرو بودهاند. فدراســیونهای قایقرانی و پزشکی ورزشی ۱4 کرسی، هاکی ۱2 کرسی و اسکواش، تکواندو و اسکی نیز با کسب ۱۱ کرسی، حضوری موفق در عرصه مناسبات بینالمللی داشتهاند. کمیته بینالمللی پارالمپیک نیز 2۱ کرســی و انجمنهای ورزشی 2۰ کرسی را تصاحب کردهاند. همچنین در این وزارتخانه در این چهار ســال، اسناد همکاری مشترکی بین ایران با کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، باروس، تاتارستان، ترکیه، چین، عراق، عمان، قزاقســتان، گرجســتان و جمهوری نخجوان با استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، ایام، خوزســتان به امضا رسیده که نقش بسزایی در مبادلات فرهنگی بین کشورها داشته است.

مبارزه با فساد و پاککردن محیطهای ورزشی

یکــی از وعدههای دولت تدبیــر و امید، مبارزه با فســاد و تخلف در محیطهای ورزشــی بود کــه وزارت ورزشجوانان با ایجاد ســامانههای کنترلی و نظارت و همچنین بازرسیهای مستمر، اقدامهای مؤثری در این زمینــه انجام داده که منجر به کاهش درخور توجه تخلفات و فســاد در سالهای اخیر شده است. اجرای طرح اصاح نظام مالی فدراسیونهای ورزشــی و ایجاد انضباط اقتصــادی، عدالت بودجهای و شفافســازی مالــی بهویژه در حوزه قراردادهای ورزش حرفهای، دو اقدام مهم وزارت ورزشوجوانــان در حوزه مالی بوده اســت. بازرســی بیــش از 42 هزار باشگاه ورزشی کشــور و پلمب هزارو ۵7۰ باشــگاه ورزشی متخلف که در آنجا داروها و مکملهای غیرمجاز نگهداری یا به ورزشــکاران تجویز میشــد، از اقدامــات وزارت ورزشوجوانان برای محافظت از ســامت مردم و مبارزه با دوپینگ بوده اســت. مجموعه این اقدامات و برخورد با باشــگاههای متخلف و همچنین افزایش تعداد نمونهگیریهای دوپینگ در سهسالونیم گذشــته، به گواه آمار و ارقام، موجب کاهش محسوس تخلفات و فساد در حوزه ورزش شده است.

افزایش حقوق پیشکسوتان و قهرمانان

با دستور مســتقیم وزیر ورزشوجوانان، حقوق پایه بالای ۹8 درصد از مســتمریبگیران عضو صندوق بعد از هفت ســال افزایش پیدا کرد؛ مســتمریبگیرانی که از 3۵ هــزار تومان تا یک میلیــون تومان حقوق ماهانه دریافت میکردند. این افزایش حقوق شــامل مستمریبگیرانی اســت که حقوق پایه آنها زیر یک میلیون تومان بوده اســت. ازاینپس قرار است حقوق پیشکسوتان و قهرمانان بیستم هر ماه به حساب آنان واریز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.