پنالتی؛ رقیب ایران برای رسیدن به فینال

Shargh - - ورزش -

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در شرایطی بامــداد روز گذشــته در دیــدار ردهبنــدی جــام جهانــی فوتبال ســاحلی به مصــاف ایتالیا رفت که میتوانســت دســت به کاری ماندگارتر بزند و رقیب برزیــل در بازی فینال این رقابتها شــود. ملیپوشــان کشــورمان در دیــدار نیمهنهایی در یک بازی ســخت و دشوار، در ســه وقت قانونی ۱2 دقیقــه با رقیب به تســاوی یک – یک رضایت دادند و سپس بعد از سپریشدن سه دقیقه وقت اضافی، در ضربات پنالتی کار را به تاهیتی واگذار کردند؛ آن هم در شرایطی که شانس زیادی برای رسیدن به فینال داشتند.

در واقــع پــس از اینکه بازیکنــان تاهیتی دو پنالتی را هدر دادند، فقط کافی بود بازیکنان ایران پنالتی ســوم را به گل تبدیل کنند تا برای اولینبار در تاریــخ، راهی رقابت نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی شوند.

بااینحــال، بــا هدررفتــن ســومین پنالتــی ملیپوشان، دیگر بهطور آشکار استرس زیادی بر بازیکنان حاکم شد. البته در این میان نباید از نقش پررنگ پیمان حســینی، دروازهبان فوقالعاده تیم ملی، گذشــت؛ اگرچه تاهیتی میتوانست خیلی زود در ضربات پنالتی کار را یکســره کند، ولی سه «سیو» عالی حسینی، ایران را در بازی نگه داشت. هرچند که دست آخر هم باز پنالتی ایران به هدر رفت تا تاهیتی برای دومینبار پیاپی طعم حضور در فینال این رقابتها را بچشــد و دست بر قضا، بــرای دومینبار پیاپی هم از ســد ایــران در جام جهانی بگذرد.

شکســت مقابل تاهیتــی در شــرایطی برای ایرانیها رقم خورد که آنها در دیداری دوســتانه پیش از شــروع این رقابتها، نماینده اقیانوسیه را از پیشرو برداشــته بودنــد. بااینحال، حضور در جمع چهار تیــم برتر این رقابتها، هدفی بود که پیش از شــروع جام ترسیم شــده بود و شاگردان میرشمسی، با ارائه بازیهای درخشان، به مراتب بهتــر از ســالهای قبــل در جام جهانــی باهاما درخشیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.