معمای «گادوین منشا» برای حضور در پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

باشگاه پرســپولیس در شرایطی مهیا میشود امــروز در آخریــن بــازیاش در لیــگ قهرمانان آســیا در مرحلــه گروهی به میدان بــرود که کار خریــد بازیکنان جدید را از یکی یــا دو هفته قبل شــروع کرده است. آنها خرید شــجاع خلیلزاده، مدافع فصل پیش ســپاهان را به صورت رسمی اعام کردند و بعد هم عنوان شــد که خلیلزاده «دومین بازیکن جدید » پرســپولیس اســت؛ چون پیش از این با گادوین منشــا، مهاجم نیجریهای و گلزن پیکان، به توافق رسیده و قرارداد بستهاند! اگرچه این خبر به صورت رسمی اعام نشد، ولی بعدا باشــگاه پرسپولیس با صدور بیانیهای به این قرارداد رسمیت بخشید.

ماجرا از این قرار است که مسئولان پرسپولیس بافاصلــه بعد از بــازی با پیــکان در لیگ، با این بازیکن قرارداد بســتهاند و به گفته خودشان «اثر انگشــت » این بازیکن پای قرارداد دوساله موجود اســت. از آنجا که هر بازیکنی شش ماه مانده به پایان قراردادش میتواند با باشــگاه جدید مذاکره و حتــی قرارداد ببندد، این موضــوع ایراد قانونی ندارد، ولی صحبت روز گذشته منشا مبنی بر اینکه با تیمی قرارداد نبســته، کمی موضوع را پیچیده کرده اســت. از قرار معلوم، یکی، دو تیم متمول دیگر به ســراغ این بازیکن نیجریهای رفتهاند و به او پیشنهاد مالی بیشتری دادهاند.

موضوعــی که حالا منشــا را بر آن داشــته تا زیر قرارداد احتمالیاش با ســرخها بزند. البته از طرفی گفته میشــود طبق قانون جدید ســازمان لیگ، باشــگاههای بدهکار و پرونــدهدار در فیفا، حق خریــدن بازیکــن خارجــی را ندارنــد، ولی پرسپولیســیها مدعی آن هســتند که قرارداد با منشــا، قبل از اعام این خبر بســته شــده و هیچ مشــکل قانونی نــدارد. در این میــان، فقط مانده یک چیــز؛ انتشــار قــرارداد. منشــا میگوید اگر قراردادی بســته، پرسپولیسیها آن را منتشر کنند و پرسپولیســیها هم وعده دادهانــد بعد از بازی امروز تیمشــان با الوحده، قــرارداد این مهاجم را منتشر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.