آستان قدس رضوی با هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالانه، مالیات نمیپردازد

Shargh - - ورزش -

جامســاز گفــت: درحالحاضر فشــار مالیاتی به طبقات حقوقبگیر، آسیبپذیر و بخش مولد اقتصاد تحمیل شــده اســت. بهویــژه اینکه بخــش مولد از دریافت یارانــه انرژی هم محروم شــده؛ درحالیکه قیمــت نهادههــای تولید نیــز تحت تأثیــر افزایش قیمتهای نســبی، اضافه شــده اســت.وی تصریح کرد: در ســال ۹4 پلیس آگاهی ناجا فرار مالیاتی چند مؤسســه را که در مجمــوع به 48۰ میلیــارد تومان میرســید، افشا کرد که در واقع این بخش کوچکی از فرار مالیاتی اســت. لازم است دولت با مساعدت قوه قضائیه و پلیس آگاهی ناجا و ســایر ابزارهایی که در اختیار دارد، نســبت به وصول مالیات خود اقدام کند. جامســاز با اشــاره به مؤسسات غیرشــفاف در کشور افزود: درحالحاضر براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی تعدادی از دســتگاههای وابسته به حاکمیت نظیر برخی سازمانها و بنگاهها از شفافیت لازم برخوردار نیستند. این اقتصاددان افزود: ۹۱۱ مؤسســه و شرکت دولتی، 77۹ شــرکت و نهاد عمومی، 32 نهاد و مؤسسه غیردولتی، ۵۹۵ مؤسسه و 2۰ صندوق بازنشســتگی و نیز ۱23۶ شهرداری در ســاختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتی فاقد شفافیت هستند.جامساز ادامه داد: برخی از نهادهای فرادولتــی به اعتبار قدرت ناشــی از رانت سیاســی، پاسخگوی سازمان امور مالیاتی نیستند و دفاتر صوری ارائــه میدهند که ناچار مــورد پذیرش ممیزین واقع میشوند که این رویداد در تعارض با عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.