وزنهبردار پیشکسوت ایران از نیوزیلند برنگشت

Shargh - - ورزش -

تیم ملی وزنهبرداری پیشکســوتان در حالی پس از پایان المپیک نیوزیلند به تهران بازگشت که احسان بیاتی همراه ســایر وزنهبرداران به کشــور بازنگشت. بیاتی وزنهبردار دســته ۶۹ کیلوگرم رده سنی 4۵-4۹ در این مسابقات مدال طا گرفت. همراهان او عنوان میکنند درحالیکه بلیت و پاســپورتش دســت آنها بــوده، متوجه غیبت بیاتی میشــوند. با وجود اینکه همراهان تیم در فرودگاه تاش میکنند او را پیدا کنند، اما موفق نمیشــوند. از این رو بدون بیاتی به ایران بر میگردند. علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران درباره این اتفاق و برنگشــتن ایــن وزنهبردار به ایران گفت: ما چنین چیزی را شنیدهایم. دارم موضوع را با سرپرست تیم بررسی میکنم که ببینم چه اتفاقی افتاده اســت. با این حال مثل همیشه پیشکسوتان را حمایت خواهیم کرد. صحت آن را نه تأیید میکنم و نه تکذیب. پس از اینکه سرپرست تیم گزارش خود را ارائه کند، کلیات موضوع را عنوان خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.