آقاي میرکاظمي چه کسانی امروز باید محاکمه شوند؟

Shargh - - ورزش -

القصه اگر محکمه باشــد و انشاءالله در محضر حق تعالی و مردم شــریف ایران و شهدای آنان و نیز در محضر امام زمانی که شما مستمسک خود کرده و رفتارهای ناپسند غیرحرفهای و غیرانسانی خود را پشــت این اعتقادات مردم شــریف پنهان میکردید، قطعا آنان که باید پاســخگو و شرمنده باشند شما و دوستانتان هستید و باید در آن محکمه عادل پاسخگو باشــید، نه آنان که با رشــادت و ازخودگذشــتگی و معامله با خدا در خط مقدم جنگ دیپلماسی کشور درحالیکه از پشــت هم خنجر میخوردند، مردانه ایســتادند و نهتنها خم به ابــرو نیاوردند، بلکه یکی از بزرگترین افتخارات کشــور و دیپلماسی جهان را خلق کرده و کسب کردند.

خداوند بهترین مدافع مظلومان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.