والیبال ساحلی ایران برای نخستینبار سهمیه جهانی گرفت

Shargh - - ورزش -

پــس از محاســبه امتیازهای رقابتهــای والیبال ساحلی آسیا از جمله قهرمانی آسیا در تایلند و تور آزاد آسیا در دوحه قطر، چهار تیم از آسیا سهمیه حضور در رقابتهای قهرمانی جهان اتریش را به دست آوردند. بر این اســاس تیم ملــی الف والیبال ســاحلی ایران )رحمان رئوفی و بهمن ســالمی( به همراه تیمهای قطر، اســترالیا و اندونزی از قاره کهن آســیا ســهمیه رقابتهــای جهانی اتریــش را که مردادمــاه برگزار خواهد شد، به دست آوردند. سهمیه ساحلی ایران در رقابتهای جهانی برای نخستینبار به دست میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.