دیدار با مقامات ارشد در کابل

Shargh - - سیاست -

روز گذشــته محمدجواد ظریف ميهمان مقامات افغانســتاني بود. موضوعــات مطرحشــده در این ملاقاتها، حل مشکلات مرزی، ساماندهی وضعيت مهاجــران غيرقانونــی افغان، مبارزه با تروریســم و همکاریهای اقتصادی دو کشور بود.

ظریف در این سفر با اشرف غنی، رئيسجمهوری، عبــدالله عبدالله، رئيــس اجرائي دولت افغانســتان، صلاحالدین ربانــی، وزیر امور خارجــه، حنيف اتمر، مشاور امنيت ملی رئيسجمهور و حامد کرزی دیدار کرد. به گزارش خبرنگار ایســنا، دیدار با اشــرف غنی، رئيسجمهوری این کشــور، در ارگ ریاستجمهوری افغانســتان و بدون حضور خبرنگاران و رســانههای گروهــی انجام شــد. در ایــن دیدار عبــدالله عبدالله، رئيس اجرائي دولت افغانستان، سرور دانش، معاون رئيسجمهور، صلاحالدین ربانــی، وزیر امور خارجه، حنيــف اتمر، مشــاور امنيــت ملــی رئيسجمهور، اکليــل حکيمی، وزیــر ماليه و تعدادی از مشــاوران رئيسجمهوری حضور داشــتند. محمدجواد ظریف صبح روز یکشــنبه در رأس هيئتي سياسی وارد کابل شد و بعدازظهر کابل را به مقصد تهران ترک کرد.

دیدار ظریف با عبدالله عبدالله

محمدجــواد ظریــف ظهر روز یکشــنبه با رئيس اجرائی دولت افغانستان دیدار کرد. در دیدار ظریف و عبدالله، محقق و محمدخان، معاونان رئيس اجرائی دولت افغانســتان نيز حضور داشتند. عبدالله عبدالله در این دیدار بر همکاریهای کنســولی و تســریع در رفتوآمد اتباع دو کشــور تأکيد کرد. وی همچنين از جمهوری اسلامی برای ایجاد امکانات آموزشی برای تحصيل دانشآموزان افغان تشــکر و قدردانی کرد. ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان، هم در این دیدار با اشاره به اینکه حدود سه ميليون افغانستاني بهطور قانونــی و حتی غيرقانونی در ایــران زندگی میکنند، افزود: جمهوری اســلامی ایران امکانات خوبی برای آوارگان و مهاجــران افغان ایجاد کرده و لازم اســت وضعيــت مهاجــران غيرقانونی تبدیــل به وضعيت قانونی شود. همچنين در این ملاقات برخی مشکلات مرزی و راهکارهای حلوفصل این مشکلات نيز مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت. عبدالله عبدالله، رئيس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان، درباره این دیدار در صفحه تویيتر خود نوشــت: امروز در دیدار با آقای ظریــف، وزیر امــور خارجه ایران، دربــاره موضوعات صلح، پناهندگان افغان و راههای مقابله با تروریســم گفتوگو کردیم.

تأكيد بر حل مشکلات مرزی

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در ملاقات با صلاحالدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، بر مبارزه با گروههای تروریســتی تأکيــد کرد و گفت: ما تروریســت خوب و بــد نداریم و کشــورها باید در همکاری با یکدیگر با گروههای تروریستی مبارزه کنند و مرزهای کشورها بيشازپيش امن شود. صلاحالدین ربانــی، وزیر امور خارجه افغانســتان نيز در این دیدار بر افزایش همکاری دو کشــور در مبارزه با تروریسم و همکاریهای اقتصادی، تکميل پروژه چابهار، تکميل پروژههای راهآهن و شــروع کميتههای همکاریهای اقتصادی تأکيد کــرد. صلاحالدین ربانی از کمکهای جمهوری اسلامی ایران به آوارگان و ميزبانی مهاجران افغان تشکر و قدردانی کرد.

توسعه اشتراكات 2 كشور

وزیران خارجه ایران و افغانســتان پس از دیدار با یکدیگر، در نشستی خبری با خبرنگاران حضور یافتند. صلاحالدیــن ربانی، وزیر امور خارجه افغانســتان، در نشست خبری بعد از دیدار با ظریف گفت: بحثهای خوب و سازندهای داشتيم. وی گفت: ایران و افغانستان اشتراکاتی فرهنگی، تاریخی و مذهبی دارند؛ بنابراین دولتها خود را ملزم میدانند روابطشان را در پيوند با این اشــتراکات توسعه دهند. وی با اشاره به حادثه تروریستی در مرز ایران که به شهادت مرزبانان ایرانی انجاميد، گفت: به یــاد داریم این حادثه چند روز بعد از حادثه تروریســتی در بلخ اتفاق افتاد. ما معتقدیم ریشه و محل ســازماندهی این تروریستها، بيرون از مرزهای هر دو کشــور ایران و افغانستان است. باید با فشار به حاميان تروریستها و سازماندهندگان آنها، مخفيگاهشــان را نابود کنيم و اگــر چنين اتفاقی روی ندهد، شاهد امنيت در منطقه نخواهيم بود.

ادامه همکاری اقتصادی

محمدجواد ظریف نيز در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه افغانســتان گفت: اقدامات تروریستی عليــه مــردم افغانســتان را محکوم میکنيــم و با خانواده آنها همدردی میکنيم. محمدجواد ظریف که پــس از دیدار بــا صلاحالدین ربانی در نشســت خبــری در جمع خبرنگاران حاضر شــده بود، گفت: ایران نيز در سطوح و مقاطع مختلف از دولت و مردم افغانســتان حمایت کرده است. دو کشور در منطقه بسيار خطرناک حضور داریم که به خاطر حرکتهای بيگانگان دستخوش اقدامات خشونتبار تروریستی شــده است و کماکان هم تحرکاتی برای تقویت ترور و خشــونت شــکل میگيرد که حتما بــه ضرر همه خواهد بود. وی گفت:وزیر امور خارجه کشــورمان با بيان اینکه ایران ميزبــان جمعيت درخورتوجهی از دوســتان افغانستانیمان اســت گفت: امروز نزدیک بــه ۴۱0 هــزار دانشآموز افغان در مــدارس ایرانی تحصيل میکنند و نزدیک به ۱۷ هزار دانشجو نيز در دانشگاههای ایران در حال تحصيل هستند و نزدیک سه ميليون شــهروند افغان قانونی و غيرقانونی در ایران به ســر میبرنــد. همچنين وزیــر امور خارجه کشــورمان با محمدحنيف اتمر، مشــاور امنيت ملی افغانستان، در ارگ ریاستجمهوری دیدار کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.