برخورد ناصحیح با متهم چیزی نیست که توجیه شود

Shargh - - سیاست -

ایسنا: آیتالله آملیلاریجانی در همایش قضات و دادســتانهای دادسراهای تهران با اشاره به تبصره 3 ماده 50 قانــون مبارزه با قاچــاق کالا و ارز گفت: «بر اســاس ایــن ماده، دادســتان میتوانــد به آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی که موجب برائت متهم در بحث قاچاق میشــود، اعتراض کند و نظــر دادگاه تجدیدنظر قطعی خواهد بود؛ منتها از عجایب این اســت که اداره کل حقوقی قوه قضائيه و معاونــت حقوقــی و پارلمانی وزارت دادگســتری میگوینــد فقط دادســتان میتواند بــه آرای صادره بدوی مبنی بر برائت متهم در دادگاه انقلاب اعتراض کنــد؛ در حالی که در تبصــره 3 ماده 50 تعزیرات نيز ذکر شــده اســت». او تأکيد کرد: «ضمــن احترام به تمــام قضــات و حقوقدانــان اداره کل حقوقی قوه قضائيه، باید بگویم اســتدلالها باید قوی باشد. ادله باید درســت مطرح شــود. آنها میگویند با توجه به مــاده 22 قانون آیين دادرســی کيفــری که میگوید دادســرا در کنار دادگاه به کشف جرم و تعقيب متهم میپردازد، فقط این وظایف بر عهده دادســتان است؛ درحالیکه کشــف جرم و تعقيب متهم، نافی تبصره سه ماده 50 قانون مذکور نيست؛ در واقع اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند، ممکن اســت دو وظيفه دیگری برای دادستان در یک قانون دیگری تعریف شود». او افــزود: «افراد خبره در اقتصاد و اقتصاددانان تصریح کردند تا زمانیکه از رانت اختلاف قيمت ارز در ورود کالا اســتفاده شود، در قاچاق بسته نمیشود. قاچاق در کشور ارزان تمام میشــود، اگر ارز ارزان در اختيار واردکننده قرار بگيــرد و ارزانتر از جنس توليدکننده باشــد، این مشــخص اســت که موجب ضرر و زیان توليدکننده میشــود. واردات بیرویه مسئله مهمی اســت. قوه قضائيه در بحث مبارزه بــا قاچاق کالا و ارز باید با دســتگاههای دیگر تعامل داشــته باشد». رئيس قوه قضائيه خطاب به دادستانها توصيه کرد: «اخــلاق حرفهای را جدی تلقــی کنيد. در برخورد با متهمان و شــکات اخلاق حرفهای مورد توجه باشد؛ برخورد ناصحيح با متهم، چيزی نيست که بر حسب قانون و شــرع توجيه شود. در بحث نظارتها، اشاره شــد که از دادستان تهران و دادســتان کل خواستيم بحث نظارتهــا را جدی بگيرند؛ گاهــی بیخبر به دادســراها بروند. اگرچه نظارتها متعدد است؛ اما اصل این نظارتها باید واقع شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.