دست رد مردم فرانسه به سینه فاشیستها

Shargh - - سیاست -

تا چندي پيش در عرصه سياســت فرانســه، چهره چندان شناختهشدهاي نبود؛ او فقط براي دورهاي کوتاه در کابينــه «فرانســوا اولاند»، رئيسجمهــوري کنوني فرانســه، وزير اقتصاد بــود؛ اما هنگامی کــه «امانوئل مكرون» بــا جداشــدن از اولانــد، در راه ايجاد جنبش «بهپيش » گام برداشت، کسی باور نداشت، اين جدايي به کاخ اليزه منتهی شود. او اکنون و در 39سالگي، هشتمين رئيسجمهوری پنجم فرانسه است.

بنا به اعلام وزارت کشــور فرانســه، مكــرون، نامزد مســتقل در ايــن انتخابات حســاس کــه 65.3 درصد فرانسویها در آن شرکت کردند، توانست با کسب حدود 65.1 درصــد آرا، «مارين لوپن»، نامــزد تندرو و نماينده احزاب راســت افراطی را شكســت دهد. بنا بر گزارش تلويزيون دولتی فرانســه، لوپن در اين انتخابات تا لحظه تنظيم اين گزارش 34.9 درصد آرا را کسب کرده است.

در دور اول انتخابات رياســتجمهوری فرانســه که يكشنبه دو هفته گذشته برگزار شده بود، مكرون، بانكدار پيشــين طرفدار اتحاديه اروپــا، 23.54 درصد آرا و لوپن 22.33 درصــد آرا را به دســت آورده بودند. براســاس گزارش رسانهها، فرانسویها پس از اعلامشدن پيروزی مكرون مقابل موزه «لوور» پاريس در حال جشن و شادی هســتند و پس از اعلام نتايج انتخابات، اين سياستمدار جوان در تماســی با لوپن با او گفتوگو کرده اســت؛ اما لوپن بلافاصله پــس از اعلام نتايج بــا حضور در ميان هوادارانش قول داد به مســير خــود ادامه دهد و گفت خود را برای پيروزی در انتخابات پارلمانی ماه آينده آماده میکند تا نيروی سياسی جديدی را خلق کند.

مكرون در عرصه اقتصاد، سياســت سوسيال-ليبرال مبتنی بر تجارت و بازار آزاد، کاهش ماليات شرکتهای بزرگ، کاهش هزينههای عمومی و پزشــكی، توســعه انرژیهــای تجديدپذير و حمايت از شــرکتهای نوين ديجيتال را دنبال میکند. اين سياستمدار جوان فرانسه که تاکنون در سخنرانیهای خود عليه ايران موضعگيری منفی نداشــته اســت، از حاميان اقدام آمريكا در حمله موشكی به سوريه و از منتقدان رئيسجمهوری سوريه به شــمار میرود و خواســتار کنارهگيری «بشار اسد» از طريق مذاکره است.

پيروزي اين دانشآموخته رشــته فلسفه از دانشگاه «نانتــر» پاريس، اکنون به معنــاي ادامه حيات اتحاديه اروپاست، چراکه رقيبش مارين لوپن از همان ابتدا بناي جدايی فرانسه از اتحاديه اروپا را داشت و در اين انديشه بود که در صورت پيروزی، عضويت فرانســه در اتحاديه اروپا را به همهپرســی بگذارد . «ترزا می »، نخســتوزير بريتانيــا که اکنون خــود را برای انتخابــات پارلمانی در کشــورش آماده میکند، نخستين کســی بود که خارج از مرزهای فرانسه با انتشــار بيانيهای پيروزی مكرون را تبريک گفت. در اين بيانيه منتشرشده از سوی سخنگوی دفتر نخستوزيری آمده است، نخستوزير به گرمی اين پيروزی و موفقيت را به مكرون تبريک میگويد و فرانسه را بهترين متحد خود میداند . «دامنيک توماس »، يكي از تحليلگــران بينالمللي، درباره تأثير اين انتخاب بر آينده اتحاديه اروپا ميگويد: برای اتحاديه اروپا پيروزی مكرون میتواند پيشرفتی چشمگير باشد، بهويژه آنكه در يك سال گذشته و با توجه به بحث خروج بريتانيا از اين اتحاديه، همواره در انتخاباتی اينچنين در سراسر اروپا پرسشی با اين نگرش منفی وجود داشته؛ اين استاد دانشگاه بر اين باور است، البته پيروزی مكرون قوت قلبي برای اتحاديه اروپا خواهد بود که به ادامه پروژه اتحاديه اروپا بينديشد و در اين مســير پيش برود. هرچند بسياری از نامزدهای شكستخورده دور نخست انتخابات حمايت قاطع خود را از مكــرون اعلام کردند و از هواداران و همحزبیهای خود خواســتند به اين نامزد جوان رأی دهند؛ اما بودند کسانی مانند «ژان لوک ملانشون»، رقيب مكرون در دور نخست که در اين زمينه اظهار نظری نكردند؛ اقدامی که برخی تحليلگران آن را به تحريم انتخابات تعبير کردند؛ شــايد ازهمينرو بود که مكرون با کمی تغيير موضع و گاه بهرهگيری از شعارهای رأیآور رقيب، سعی در جذب هرچهبيشــتر جمعيت رأیدهندگان مردد داشت؛ تغيير موضعی که نمونه بارز آن را در سخنان جنجالی او مبنی بر ضــرورت تغييرات در اتحاديه اروپا و تهديد به خروج فرانسه از اين اتحاديه )فرگزيت( میتوان مشاهده کرد. بسياری از تحليلگران اينگونه موضعگيریها را تلاش او برای جذب رأیدهندگان رقيب به سمت سبد رأی خود ارزيابی کردهاند؛ تلاشــی که در آخرين مناظره تلويزيونی با کوشش برای اعتبارزدايی نامزد مقابل درهم آميخت تا در نتيجه اين راهبرد، توانايی جناح سياسی مقابل زير سؤال برود.

انتخابات 2017 فرانســه که از ابتدا با شــگفتیهای متعددی مانند قرارگرفتن در شــرايط اضطراری امنيتی، حذف چهرهها و ســپس احزاب سنتی جمهوریخواه و سوسياليست آغاز شد، در نقطه پايان نيز با شگفتی تكيه زدن يک جوان ميانهرو بر مســند قــدرت خاتمه يافت، پايانی که آغازگر دورهای نوين در تاريخ سياســی فرانسه و قاره سبز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.