مصاحبه با سانسور

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

خيلــی بامزهايــم. رئيسجمهور کشــور فيلم تبليغاتی میســازد، تلويزيون سانسور میکند. به نظر ما البته هيچ عيبی ندارد و اين نشــان میدهد مردم و مسئولان همدرد هستند. بههميندليل ما با درد مشترک؛ يعنی سانسور مصاحبه کرديم:

سلام سانســور. لطفا خودتان و خانوادهتان را معرفی کنيد.

من سنســور سانســوريان ملقب به سانســور هســتم. پدر من آقای قيچی و مادر من خانم شطرنجی هستند. پدربزرگ من تبر بودند که از ريشــه میزدند. عموی من ماژيک مشكی است که روی چيزها خط میکشد و داييم تينر است که حلالي قوی است و میتواند چيزها را حلال کند. آيا شما فرزند هم داريد؟

بله. فرزند بزرگم پارازيت است که در خارج تحصيل کرده و فرزند کوچكم فيلتر اســت که به اينترنت مدام فيلتر میزند.

چرا شــما فيلم انتخاباتی حسن روحانی را سانسور کردی؟

ببيــن بــرای مــن رئيسجمهور و نويسنده و هنرمند فرقی ندارد. من سانسورم و کار من سانســورکردن اســت و هرچی دمدستم بياد، سانسورش میکنم. الان میخوای شما را هم...

نه خيلی ممنون. لطفا بگوييد شما دقيقا در کجا مستقر هستيد؟

پسر تو چقدر سادهای. من قبل از همه شماها بودم و بعد از همه شماها هم هستم. من از موی دماغ هم به شما نزديکترم. چرا زمان انتخابات کمی فضا باز میشود؟

خــب مــن هــم بايد بــه خودم اســتراحت بدهم. راســتش من دوســت دارم سخت بگيرم و هميشــه سفت باشم، اما گاهی لازم است نرم باشم.

ما چطوری میتوانيم با شما مبارزه کنيم يا چطوری میتوانيم شما را دور بزنيم؟

هيچــی. مثــل همين اســاتيد يک صفحــه اينترنتــی راه بيندازيد و هرکســی را که دارد مینويســد يا فيلم و تئاتر میسازد يا کلا کار میکند، مســخره کنيد و بگوييد دارد با سانســور همكاری میکند.

ما: سانســور: ما: سانسور: ما: سانســور: ما: سانسور: ما: سانســور: ما: سانســور:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.