آزادي زنداني سیاسی با رئیسجمهور نیست

Shargh - - صفحه اول -

گروه سیاســت، فرزانــه آییني: رســول منتجبنیا، قائممقــام دبیرکل حــزب اعتماد ملــی، میگوید: «رئیسجمهور باید شفاف این مسئله را برای مردم بیــان کند که او مســئول آزادکــردن زندانیان و رفع حصر نیســت».او در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اصرار برخی کاندیداهای ریاستجمهوری بــر داشــتن روحیــه تهاجمــی در مناظــرات و ســخنرانیهای انتخاباتی، یادآورد میشود فرهنگ بداخاقی از سوی برخی از دولتمردان گذشته رواج یافته بــود و یکی از اقدامات بزرگ حســن روحانی ایــن بود که بــا بداخاقیها مقابله کــرد و فرهنگ بیاخاقی و ابتذال را از بین برد. «جهانگیری جلوی حرمتشــکنی دولــت و رئیسجمهور را از ســوی برخــی از تخریبگــران گرفته اســت»، «باید جواب تخریبها و شایعهپراکنیها از طرف ستاد تبلیغات دولت داده شود»، «باید بپذیریم در این کشور افراد و گروههایی هستند که سازمان رأی تشکیل دادهاند که ممکن اســت نظر آنها نظر مردم نباشد»، «روحانی سیاســت مســدود کشــور را باز کرد» و... مهمترین فرازهاي ســخنان منتجبنیا در گفتوگو با «شرق» است.

هرچــه بــه موعــد برگــزاری انتخابــات ↙ ریاســتجمهوری نزدیک میشــویم، تبلیغات و موضعگیری کاندیداهای این ماراتن سیاسی هم داغتر میشــود و کاندیداها مقابــل یکدیگر قرار میگیرند و از تواناییها و برنامههایشــان سخن میگویند و وعده میکنند اگر رئیسجمهور شــوند چنان و چنیــن میکنند، ارزیابیتــان از فضای سیاســی- انتخاباتی این روزهای کشور چیست؟ چه توصیهای به کاندیداها میکنید؟

زمانی مسئولان در جامعه تاش میکنند فرهنگ، اخاق و درستی بر جامعه حاکم شود و بداخاقی و بیاخاقی رواج پیدا نکند. این رسالت همه مسئولان است و تأثیر سخن و عملکرد مسئولان روی جامعه، امری قطعی و اجتنابناپذیر است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.