تقسیمبندی قالیباف از جامعه جوک است

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد، شکوفه حبیبزاده: ادعاها را برنمیتابد و بهشــدت از بیتعهــدی برخــی کاندیداهــای ریاســتجمهوری شاکی اســت. میگوید: «این چه حرفهایی اســت که بیان میشــود؟»، «فقط ادعا پشــت ادعا، بدون هرگونه ســند و دلیلی»، «تعجب میکنــم میشــود بــرای رأیجمعکــردن، هرگونه تعهدی کرد؟» اینها تنها بخشی از حرفهای عباس آخوندی، وزیر راه، مســکن و شهرسازی، است. کمتر پیش میآید که در ســفرهای «راه» خود که مشغول بازدیــد از پروژههاســت، حرفهای سیاســی بزند، اما اینبار بــه خاطر فضای ایجادشــده در تبلیغات انتخاباتی، حاضر به گفتوگو دراینباره شد. آخوندی در گفتوگو با «شــرق» درباره وعدههای انتخاباتی شهردار تهران که اینبار سودای ریاستجمهوری را در سر میپروراند، میگوید: «کسانی که این حرفها را میزنند، در عملکرد اجرائی خودشان عمدتا متحد همین گروههــا )گروههای رانت( هســتند... همین شهردار، مدعی تقسیم جامعه ایران به چهار درصد و 96 درصد اســت». اینجاست که شاکی میشود و درباره عملکرد قالیباف که داعیه دولت مردم را دارد، میگوید: «واقعا چنین بحثی از سوی این فرد، جوک اســت!» وزیر راهوشهرســازی پروژه پل صدر را مثال میزند که برای اجــرای آن، زمینهای عباسآباد که به توصیه مقام معظم رهبری برای عموم مردم بود، از سوی قالیباف به فروش رســید. میگوید: «مجوز اطلسمــال را به این خاطر دادند که هزینه پل صدر را تأمین کنند... همه این کارها را کردهاند و در چشم مردم نگاه میکنند و میگویند ما دنبال شــفافیت و جنگ 96 درصد علیه چهار درصد هستیم. واقعا این نوع اظهارات گمراهکننده جای شگفتی دارد» و تأکید میکند همه این حرفها به خاطر فرار از پاسخگویی و گمراهکــردن اذهان مردم اســت. البته او به همین بســنده نمیکند. از وعدههای ابراهیم رئیسی، دیگر کاندیدای ریاستجمهوری، درباره مسکنسازی بسیار گلهمند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.