الو شرق 88640260

Shargh - - سياست -

درخواست از شهرداری و شرکت برق: ساکنان کوچه رازی شــرقی، منشــعب از خیابان شکوفه، از شــهرداری منطقه 14 تقاضا دارند با ســاخت و نصب پل ماشــینرو بین کوچههای رازی غربی و شــرقی، مشــکل رفتوآمد را رفع کنند. همچنین نبود مخزن زباله در تقاطع کوچههای عســگری و رازی شرقی باعث مشــکلات فراوانی شده است، اهالی محل زبالههایشــان را پای تیــر چراغ برق میگذارند که باعث انتشــار بوی مشــمئزکننده و آلودگی محیط زیســت میشــود. از شرکت برق منطقهای 17 شهریور هم تقاضای تأمین روشنایی و رســیدگی به کابلهــای کوچه رازی شــرقی را داریم.

یلدا عرفانی پیشــنهاد به شــهردار تهران: هر روز صبح زود از خانه خارج شــده و خود را به ایســتگاههای مترو میرســانیم، متأســفانه با ازدحام مســافران مواجه میشــویم. پیشنهاد میشود شــهردار تهران یک روز صبح زود بین ســاعت 6:30 الی 7 به ایســتگاه مترو امام خمینــی)ره(، خط یک تجریش رفتوآمد کند تا بهخوبی در جریان مشــکلات سفرهای زیرزمینی قرار گیرد! مصطفی خادملو اصلح کیست؟ افرادی که اولین مناظره تلویزیونی را دیدند، بهراحتی میتواننــد بهترین فرد را بهعنوان نامزد ریاســتجمهوری انتخاب و به آن رأی دهند و اصلح را برگزینند. مهدی سلامت از بندرگز

تحقیقات محلی؛ مشــکل اســتخدام جوانان:

جوانانی که میخواهند در سازمان یا ارگانی استخدام شوند، باید سوء پیشینه کیفری تهیه و در اختیار سازمان مربوط قرار دهند که یعنی هیچ سابقه کیفری ندارند و استخدام آنان بلامانع اســت، اما تحقیقات محلی مانع و ســد محکم در استخدام آنان است، امیدواریم این موضوع از سوی مسئولان رسیدگی شود تا جوانان دغدغهای بابت آن نداشته باشند. یک مخاطب از تهران پل مکانیزه نصــب کنند: نبود پــل مکانیزه در میدان شهدا، ابتدای خیابان پیروزی باعث شده پل غیرمکانیزه بلااستفاده بماند. از مسئولان شهرداری منطقه 13 تقاضای نصب پل مکانیزه در این محل را داریم. کیارش اشراقی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.