برادرکشی در دفاع از مادر

Shargh - - حوادث -

شرق: پســر معتادی مادرش را که برای تأمین هزینه مواد مخدر اذیت میکرد، بــا ضربه چاقوی برادرش به قتل رسید. به گزارش خبرنــگار ما، در ســاعت 22:30 پانزدهم اردیبهشت سال جاری، وقوع یک فقره مرگ مشکوک از طریق مرکز فوریتهای پلیســی 110 بــه کلانتری 158 کیانشــهر اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در بیمارســتان و انجام بررسیهای اولیه، مشخص شــد جوانی به نام محسن )32ساله( پس از اصابت جسم تیز به ناحیه گردن، از سوی اعضای خانوادهاش به بیمارستان منتقل و تحت اقدامات درمانی قرار گرفته؛ اما به علت شــدت جراحت، جان باخته است.

اعضــای خانواده متوفی در تحقیقــات اولیه گفتند: محسن برای تأمین هزینه مواد مخدر مصرفی خود پول مطالبــه کرد؛ اما با مخالفت ما روبهرو شــد و به همین علت تهدید کرد خودش را با چاقو میزند. زمانیکه دید کسی حاضر به دادن پول نیست، با چاقو به گردن خود زد. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع مرگ مشکوک و به دســتور بازپرس شعبه ششــم دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفت. کارآگاهان اداره دهم با مراجعه به بیمارســتان و بررســی جســد متوفی، موفق به شناسایی آثار جراحت ناشی از درگیری روی جسد شدند. در ادامه برای بررسی فرضیه «درگیری منجر به جنایت»، به خانه متوفی در یکی از شهرکهای مسکونی در منطقه کیانشــهر رفته و تحقیقات میدانی از همســایگان متوفی و خانوادهاش در دستور کار آنها قرار گرفت.

بر اســاس این گــزارش، در شــرایطی کــه خانواده متوفــی همچنان بر اظهارات اولیه خود تأکید داشــتند، در تحقیقــات میدانــی از محل زندگــی متوفی و خانــوادهاش مشــخص شــد پیــش از بــروز حادثه بــرای متوفــی و انتقال وی بــه بیمارســتان، بیــن او و اعضــای خانــوادهاش درگیری ایجاد شده است. در ادامه یکی از همسایگان عنوان کرد: خودم شنیدم که خواهر متوفی خطاب به بــرادر بزرگتــر متوفی گفت رضا چرا محسن را با چاقو زدی؟

با توجه به نتیجه تحقیقات، دستگیری برادر بزرگتر متوفی به نام «رضا» (34ســاله( در حالی در دســتور کار قرار گرفت که همزمان با انتقال محسن به بیمارستان، رضا از محل سکونتش متواری شــده بود. سرانجام ساعت 16 شانزدهم اردیبهشــت، محل تردد رضا در کیانشهر شناســایی و وی ســوار بر یک دســتگاه موتورسیکلت متوقف و دستگیر شد.

رضا پس از انتقال به اداره دهم آگاهی، گفت: برادرم معتاد بود و غالبا برای تأمین هزینه مصرف مواد، اعضای خانواده بهویژه مادرمان را تحت فشــار قرار میداد. روز حادثه نیز قصد داشــت به همین شیوه و شگرد از مادر پول بگیــرد. وقتی با مقاومت من مواجه شــد، چاقویی برداشــت و به سمتم حملهور شــد و من را از ناحیه سر و انگشــتان مجروح کرد. در حین کشوقوس و درگیری، چاقو به گردن رضا خورد و به زمین افتاد.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ، درباره این خبر گفت: با توجه به اهمیت موضوع پرونده و با وجود طرحنشدن شــکایت، برادر متوفی بهعنوان متهم پرونده به دستور بازپرس برای بررســی صحت اظهــارات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. جسد متوفی نیز برای شناســایی دقیق نحوه اصابــت چاقو به ناحیه گردن، به پزشکی قانونی منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.