امدادرسانی در 5 استان متأثر از سیل

Shargh - - حوادث -

ایســنا: نیروهای هلالاحمر در 24 ســاعت گذشته در پنج اســتان متأثر از ســیل کشــور امدادرســانی کردنــد. مرتضــی ســلیمی دربــاره امدادرســانی هلالاحمــر در مناطقــی که شــنبه درگیر ســیل و آبگرفتگی بودند، اظهار کرد: پنج اســتان اصفهان، چهارمحالوبختیــاری، فارس، کهگیلویهوبویراحمد و لرستان در 24 ساعت گذشــته متأثر از سیل بودند که هلالاحمر به 14 روســتا و مناطق عشایرنشــین در این اســتانها امدادرســانی کرد. رئیس سازمان امدادونجات هلالاحمر ادامه داد: 14 تیم متشــکل از 54 نفــر عملیات در عملیاتها حضور داشــتند و به 450 نفر امدادرســانی شــد. به 20 نفر نیز اسکان اضطراری داده شد و دو نفر هم به مکان امن منتقل شــدند. همچنین 30 واحد مســکونی از آب تخلیه شدند و نیروهای امدادرسان هلالاحمر یک دستگاه خودرو را هم از مسیر سیلاب رهاسازی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.