جدول2817 طراح:بیژنگورانی

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- جانــور غیراهلی- ظرف نمــک- پاک و پاکیزه 2- غیرمترقبــه- از انواع حج- مردار 3- زمین آذریلباس رســمی مردانه- روستای گردشگری شاندیز ۴- دســت درازی کردن به حق کسی- لجباز ۵- آهار- از بخشهای اوســتا- شهرســتانی در آذربایجان شرقی ۶- نوعی ســالاد- برادر سلم و تور- ســبز تیره ۷- از اندام تنفســی- نرمی و روانی- شایستگی 8- تعجب زنانه- نمونک- نقشــی زینتی در تذهیب- کنده کاری روی چوب 9- فلزی درخشــان و سمی- رابطه علت و معلولی میان دو چیز- ســال گذشــته ۱۰- کشــور جزیرهای در مشرق دریای مدیترانه- آمارگیری- کفش ورزشی ۱۱- اصطلاحی در فوتبال- نوعی چاپ- سنگ تــرازو ۱2- درختــی با گلهای خوشــهای خوشــبووســیلهای برای اندازهگیــری زاویــه ۱3- نیکبختیمخاطبــان تلویزیون- حــرف ندا ۱۴ – پیــش درآمد آشــغال- بیابان گرد- بیماری واگیردار که پشه آنوفل منتقل میکند ۱۵- توپ و تشــر- ضیافت- از علویان مبارز که در کوفه ضد حکومت بنیامیه قیام کرد.

عمودی:

۱- صــوت اندوه و افســوس- نوزاد حشــرهســاکنان بهشــت 2- فرزنــد امام حســین )ع( که ســالروز ولادتش را روز جوان نام نهادهاند- ابزاری بــرای ســوراخکردن 3- رود بــزرگ- جزیرهای در اندونزی- برشــته و کبابشــده ۴- اســتخوانی در گــوش- گذشــته- تکرار حــرف دوم ۵- ســازمان پیمان آتلانتیک شــمالی- مــاه نو- ناگزیــر، ناچار ۶- اهــل مــرو- یگانــه- قائــم بــه ذات ۷- جزیره شــطرنجی!- همان ســانتی متر اســت- مکان ویژه عزاداری 8- نوعی زغالسنگ- نافرمانی 9- اتومبیل جهانگــردی- نوعــی دوخــت در خیاطــی- درجه حرارت ۱۰- سمبل- ســراینده بهارستان- شهری در استان بوشــهر ۱۱- زمزمه کردن- ســاختمان کروی شــکل در هســته ســلول- نوعی زیرانداز ۱2- حرف همراهــی عرب- همداســتان سامســون- قادر ۱3 - هدایــت آبهای زیرزمینی به بیــرون از منطقه مورد نظر- جورچین- گل ســرخ ۱۴- پیــکان – فیلمی به کارگردانی عادل یراقی با بازی شــهاب حسینی و لیلا زارع ۱۵- سلسلهای ایرانی- زشت – خاطر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.