مری پاپینز در واشنگتن

Shargh - - روزنامه - عکس: واشنگتنپست

ابرهــای تیــره و انبوه غرب و میانــه آمریکا حالا به ایالتهای شــرقی رسیدهاند. آســمان واشنگتن پایتخت آمریکا ابریتر از هر زمان دیگر است.

بارشهای ســنگین در پایتخت آغاز شده است. باد و توفان هم از ســوی دیگر ســاکنان واشنگتن را مینــوازد. عابران پیاده به دلیل وزش باد گویی روی زمین آراموقرار ندارند و همچون مری پایپنز اینســو و آنســو میروند. اداره هواشناســی واشــنگتن به ساکنان پایتخت هشــدار داده گوش به زنگ سیلاب باشــند و نکات ایمنی را رعایت کنند. شــرایط جوی آمریکا این روزها به شکلی بوده که گویی قرار نیست تابستان از راه برسد.

دمای هــوا پایین آمده، بارشها ادامه داشــته و تورنادوهای سهمگین، تلفات بسیار مالی و جانی به جا گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.