مینهسوتا؛ سرخک قربانی میگیرد

Shargh - - روزنامه - عکس: واشنگتنپست

لقمان، سهســاله اســت و بهتازگی به سرخک مبتلا شده اســت. خواهر لقمان هم مثل او به این ویروس مبتلا شــده اســت. اما کودک ســومی هم در این خانــواده حضور دارد که هنوز به ســرخک مبتلا نشده اســت. هیچکدام از این کودکان سابقه تزریــق واکســنهای دوره نوزادی ندارنــد. آنها به همــراه جمعیــت بزرگــی از مهاجــران آفریقایی ســاکن مینهسوتای آمریکا هســتند. خبر رسیده که ســرخک در این ایالت بهتازگی شــیوع پیدا کرده و همهگیر شده اســت. اما منابع آمریکایی معتقدند یک مخالفت جمعی از ســوی این جامعه مهاجر وجود دارد کــه مانع از تزریق واکســن به کودکان میشــود. مأموران بهداشت مینهســوتا بهسختی توانســتهاند مادر لقمان را وادار کنند نوزاد ســوم واکسن ضدسرخک تزریق کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.