فاجعه دارويی دولت قبل 6 ماهه جمع شد

Shargh - - جامعه -

ايلنــا: خیــرالله غلامــی، مدیــر داروخانههــای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس داروخانههای 13 آبان کشــور، درباره ادعای یکی از نامزدهــای انتخابات ریاســتجمهوری مبنی بــر کمبــود دارو در دولــت تدبیر و امیــد، گفت: وضعیت دارویی کشــور اکنون نســبت به قبل از سال 92 پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است، بهطوریکه با کمبــود دارو روبهرو نبودیم و همه داروها در دسترس بیماران قرار داشت. مدیر داروخانههای بیمارســتانی دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران ادامه داد: قبل از ســال 92 ما با فاجعه دارویــی مواجه بودیــم، بهطوریکه هم کمبــود دارو و هــم قیمت بالای آن بــه بیماران فشــار بســیاری وارد کرد. غلامی به فعالیتهای دولت تدبیر و امید در زمینه رفع وضعیت بحرانی دارو اشــاره کرد و گفت: همه میدانند که قبل از شروعبهکار دولت تدبیر و امید کشور در حوزه دارو چه وضعیت اسفباری داشت؛ اما در سال 92 در حدود شــش ماه قیمت داروها تثبیت شــد و هم داروها در دسترس بیماران قرار گرفت.

او در پایــان در پاســخ بــه منتقــدان وزارت بهداشــت دولت یازدهم گفت: بــا اجرای طرح تحول سلامت، وضعیت بیماران بهبود پیدا کرده است و همه اقلام دارویی حتی لوازم بیمارستانی بــا قیمت مصوب و پایین در اختیــار بیماران قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.