نفتی که داريم، نفتی که نداريم

Shargh - - صفحه اول - رضا زندی روزنامهنگار و تحلیلگر

آیا میدانیــد مقدار نفت و هیدروكربورهای مایع ایران حدود 750 میلیارد بشكه برآورد شده است؟ آیا میدانید از این مقدار، حداكثر میتوانیم 155میلیارد بشــكه برداشت كنیم؟ تازه اگر شــرایط عادی باشد، توسعه اســتاندارد پیش برود و شــركتهای بزرگ نفتــی با تكنولــوژی و سرمایهشــان در كنــار تمام ظرفیتهای داخلی فعال شوند. ضریب برداشت از مخازن نفتی ایران، كمی كمتر از 27 درصد است. به عبارت سادهتر هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت میتواند تولید نفت ایران را هفتونیم میلیون بشكه افزایــش دهد. قیمــت نفت را كــه 50 دلار در نظر بگیرید، یعنی با این كار سهمیلیاردو 750 میلیون دلار بیشتر از پولی كه امروز نفت به ما میدهد، عایدمان میشــود. اما یک دلار هم از این ثــروت هنگفت با شعار بهدست نمیآید.

1- «یادآوران» و «آزادگان» با 65 میلیارد بشــكه ذخیره نفتــی، دو میدان بزرگ نفتی ایران هســتند. «اخیرا بعضی شــركتها برای توســعه این میادین افزایش ضریب بازیافت معادل 15 درصد را پیشنهاد كردهاند». ایــن را دیروز معاون مدیرعامل شــركت ملی نفت ایران در امور توسعه گفت. وقتی قرار بود قرارداد مطالعه میادین سوســنگرد، چشمهخوش و پایدار غرب با ســازمان گسترش نوسازی امضا شود. مفهــوم این حرف این اســت كه حــدود 10 میلیارد بشــكه به نفتی كه میتوانیم از میادیــن آزادگان و یادآوران برداشــت كنیم افزوده میشود. عدد و رقم برایتان نوشــتم تا ســاده بتوانید وضعیت حســاس امــروز ایران را برای پیشــرفت درک كنیــد. ما منابع بزرگ نفتی داریم، اما سرمایه مالی كافی و تكنولوژی روز را در اختیــار نداریم. برای هر توســعهای چهار ركن منابع اولیه، سرمایه )انسانی و مالی(، تكنولوژی و بازار لازم اســت. به نظر شما ایران در چه شرایطی میتواند این چهار ركن را كنار یكدیگر قرار دهد؟

2- «اگر فضای سیاسی كشــور این اجازه را داده بود كه مــدل جدید توســعه صنعت نفــت كه در دولت به تصویب رســیده، زودتر اجرائی شود، امروز شــاهد ایجاد حجــم درخورتوجهی از اشــتغال در كشــور بودیم». این حرف را كسی میزند كه زمانی معاون وزیــر نفت بوده، با دولتهــای مختلف كار كرده و امروز رئیس ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران اســت. در مدل جدید قراردادهای نفتی 11 شــركت بزرگ ایرانی تأیید صلاحیت شــدهاند تا شریک شركتهای خارجی شوند و پروژههای بزرگی در صنعــت نفت ایــران اجرا كننــد. از پتروپارس تا قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیا، از سازمان گسترش تا مپنا. اگر قراردادهای جدید نفتی امضا شــوند، یعنی كارخانههای داخلی زیادی كار میگیرند و مهندسان و جوانان روزنهای تازه برای كار پیدا میكنند.

3- زندهبــاد و مردهبــاد در نفــت كار نمیكند. صنعت نفــت ایران بــا همكاری همــه طرفهای داخلی باید توانمند شــود. یادمان نرفته است كه در هشت ســال، شش سرپرســت و وزیر بر مسند نفت نشستهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.