جهانگیری؛ معمار توسعه صنعتی پس از انقلاب

Shargh - - صفحه اول - حسین حقگو كارشناس اقتصادی

نخســت، در جهان امروز و نیز در كشــورمان كه «توســعه اقتصــادی» و در كانــون آن «صنعت» و «توســعه صنعتی» حــرف اول را میزند، بیشــک باید سكان امور كشــور را به كسانی سپرد كه در فكر و عمــل باور و تجربه و تخصص خــود را در راهبری چنین امر خطیری به اثبات رسانده باشند. دوم، تبیین و تحقق این تحول توســعهای در گرو وجود افرادی اســت كه در اقدامــات و فعالیتهــای خود ضمن درک نیازهــا و ضرورتهای حــال و امروزین جامعه، افقهای بلندمدت را نیز در نظر داشته و چارچوبها و بنیانهایی را پی نهند كه آثاری پایدار در آینده كشور داشــته باشد. ســوم، اســحاق جهانگیری در دوران وزارت خــود در وزارتخانههــای معــادن و فلزات و بیــش از آن در وزارت صنایــع و معادن چنین ویژگی را بهتمامی نمایندگی كرده اســت. ایشان ضمن آنكه صنعت را در قالب «پروژه» رشد و توسعه بنگاههای كوچک، متوسط و بزرگ معنا میكرد و این مهم را از ضرورتهای تحول توسعه صنعتی كشور میدانست، اما بیش از آن، توسعه صنعتی را «پروسه» یا فرایندی میدید كه میبایســت بر بنیانهایی اســتوار باشــد كه بتواند بار ســنگین ســازههای صنعتیشدن پایدار كشــور را بهعنوان مرحلهای از توســعه اقتصادی و نه زیربخشی از توســعه اقتصادی تاب آورد. چهارم، با تفكر و تلاشهای ایشــان «صنعت» در ســالهای 79 تا 84 )برنامه ســوم توســعه( بر صدر نشست و ارزش افزوده دورقمی بــه ارمغان آورد )10.6 درصد در صنعت 6.2 درصد در معدن( و رشد ارزش افزوده اقنصادی كشور را نیز ارتقا بخشید )6.6( كه در تاریخ پس از انقلاب بیســابقه و مشابه برنامه چهارم قبل از انقلاب بوده اســت. این دستاوردهای بزرگ حاصل حداقل سه راهبرد و سیاســت و تحولخواهی آقای جهانگیری در حوزه صنعت بوده اســت: الف. تحول در قوانیــن و مقــررات. ب. تحــول در مبانی فكری و نظری و گفتمانی ج. تحــول در ارتباطات و تعاملات با ذینفعان.

الف. تصویــب قانــون تشــكیل وزارت صنایع و معادن و ضرورت «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» در بند 1 ماده 1 در ســال 1379. همچنین است قانون تجمیع عوارض، استقرار نظام تعرفهای و حذف كامل موانــع غیرتعرفهای، كاهــش دخالتهای دولت در امور بنگاهها و جانشینشدن آن با سازوكار اقتصادی، كاهــش مالیاتها، ایجاد بــورس فلزات، اســتفاده مناسب از منابع حساب ذخیره ارزی، ارتقای وضعیت شركت شــهركهای صنعتی و صنایع كوچك، ایجاد ســازمان معــادن و صنایــع معدنــی و ... ب. انجام طرح مطالعاتی و سپس ســند «استراتژی صنعتی» از ســوی گروه بزرگی از اقتصاددانان برجســته مانند دكتر نیلی، طبیبیان، عســلی، درگاهی و ســاعدی و... )شــش اقتصاددان( كه هم امروز با وجود گذشــت بیش از یک دهه همچنان قابل بهرهبرداری اســت و مفاهیمی همچون «رقابتپذیــری» را وارد منظومه فكری و ادبیات اقتصادی كشــور كرد كه متأسفانه با رویكارآمدن دولت نهم به بایگانی سپرده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.