اشتغالزایي؛ لوطيگري و مرامي

Shargh - - صفحه اول - حجتاله میرزايی . معاون وزيركار

وعده و وعیدهای غیرمســتند برخــی كاندیداهــا بــرای ایجــاد میلیونی اشــتغال در بــازار، چوب حراج به عقلانیت زده و به سطح نگرانكنندهای رسیده است. من و برخی كارشناسان دیگر در روزهای اخیر امكانپذیری این وعدهها را از جمله حل مشكل بیكاری با توسعه صنعت پتروشیمی بهشدت ســرمایهبر و كماشتغال ارزیابی كــرده و بیاطلاعی گوینــدگان از ویژگیهای بدیهــی این صنعت و ناآشــنایی با فراینــد و الزامات پویایی اشــتغال را نشــان دادهایم. همه ما به روشنی دیدهایم چگونه در سال 88 تا 92 كه شمار تولید انبوه 1.5 تا 2.5 میلیون شغل سر داده میشد، خالص ایجاد اشتغال جدید ســالانه بهطور بیسابقهای به 14 هزار شــغل )نزدیک به صفر( كاهش یافت.برای توضیح اینكــه ســازوكار واقعی و مبنای معرفتــی كارگزاران وقت كشور چقدر است و اساس و رابطه میان شعار و گفتار و وعده زبانی با روشها و ســازوكارهای اجرائی چگونــه بوده، دو مورد از تجــارب )خاطرات( خود را از كارگروههای اشــتغال و ســرمایهگذاری اســتانها بازگو میكنم. در ســالهای 89 تــا 92 كه طرح ملی مطالعات «توســعه ســرمایهگذاری و اشتغال در دو بــرش ملی و اســتانی» در جریان بــود، من مدیریت این مطالعات را در دو اســتان برعهده داشتم.در یكی از اســتانها در كارگروه ســرمایهگذاری و اشتغال و با حضور دهها مدیر و كارشناس، استاندار وقت، مطالعه برای شناســایی زمینه و بخــش و موضوع و موضع ایجاد شــغل را كاری انحرافی و غیرضروری خواند و وعده داد با تداوم آثار مبارک هدفمندســازی یارانهها و شــكوفایی حاصل از سیاســتهای دولت دهم، در آینــده نزدیک نهتنها بیكاری صفر میشــود بلكه با كمبود شــدید نیروی كار مواجه میشویم و سفارش داد با تغییر موضوع و مســیر مطالعه، به این پرسش پاسخ داده شــود كه كمبود نیروی كار كشور در پایان برنامه پنجم از كدام كشــور تأمین شــود و باز با تأكید یادآوری كرد با مناســبات و حساســیتهای موجود، نیــروی كار موردنیاز از كشــورهایی به جــز آمریكا و اســرائیل تأمین شود.در همین اســتان در سال پایانی دولت دهم، تعداد بیكاران بهطور روزافزونی افزایش یافت و كار به جســتوجو و اخــراج كارگران افغان كشیده شد.در یک استان دیگر، جلسه كارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان به تقسیم و تسهیم وعدههای فرصتهای شغلی جدید بین شهرستانها تبدیل شد. در استانی كه مطالعات كارشناسی از ضرورت و امكان ایجاد ســالانه هشت تا 10 هزار شغل )جمعا 50 هزار شــغل در پنج ســال( حكایت ميكرد، استاندار وقت اعلام كرد بــه معاون اول رئیسجمهــور وقت قول ایجاد 60 هزار شغل در آن سال را داده و به هر شكل ممكن باید محقق شود. وی تأكید كرد با رفاقتی كه با معــاون اول دارد و از روی لوطیگــری و مرامی، از او انتظاری بیشتر از سایر استانداران میرود. این 60 هزار وعده بین شهرســتانها تقسیم و سهم هر فرمانداری اعلام و برای هر كدام صلوات بلندی فرســتاده شــد. در پایان، یكی از فرمانــداران كه هم خودش جوان و تازهكار و هم شهرســتانش تازهتأسیس بود، با بغض و برافروختگی همراه با ابراز مظلومیت اعلام كرد در حق او ظلم شده و توانایی ایجاد شش هزار شغل به جای چهار هزار شغل سهمیه را دارد. با صلوات بلند و بانگ مضاعفی، دو هزار شغل بیشتر از وعده استاندار و تكلیف معاون اول به تصویب رسید تا هم معرفت و لوطیگری اســتاندار به اثبات برسد و هم توجه به جوانان نشان داده شود. در این استان هم، تلاشهای عجیبوغریب برای تحقق 60 هزار شــغل انجام شد، از جملــه بــا مراجعه به یكایــک واحدهای صنعتی و صنفی، واحدهای بدون جواز شناســایی و ملزم به گرفتن جواز و افزودن تعداد شاغلان موجود شدند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.