حيثيت کشور را به حراج نگذارید

Shargh - - صفحه اول - مصطفي ايزدي

فــارغ از اینكــه مناظرههــاي تلویزیونــي با حضــور نامزدهاي ریاســتجمهوري چــه اثــرات مثبتي براي آنان و هوادارانشــان دارد، از منظر چالش براي كشور، بهگونهاي اســت كه جز مأیوسكردن و بدبینكردن مــردم، ســودي نــدارد. ایــران و انقلاب اســلامي مخالفاني دارند كه اگر هزاران ســاعت وقت صرف كنند تا نقصي را بیابند و آن را در تبلیغاتشــان علیه ما به كار برند، شــاید به اندازه مناظرهها مؤثر نباشد. حتي ایــن مناظرهها ميتواند براي ســالهاي آینده نیز اطلاعات كافي از انقلاب اســلامي و آثاری را كه برایش منفي اســت، در اختیــار خارجيها بگذارد. یكبــار جمــلات مطرحشــده از ســوی بعضــي از داوطلبان ریاســتجمهوري، در دو مناظره پیشین را در ذهنتــان مرور كنید و القائات آنان را در جامعه به یاد آورید تا اكنون كه سرگرم تماشاي مناظره نیستید، عمق فاجعه را دریابید.كشور دچار فقر مطلق است. چهار درصــد افــراد غارتگــر و دزد و قاچاقچي در كشورمان وجود دارند كه دولت، فقطوفقط به همین چهار درصد ميرســد و 96 درصد، گرســنه و بيكار و درگیر هزاران گرفتاري هســتند. تمامي مشــكلات محیطزیســتي و ریزگردها در دوره چهارســاله دكتر روحاني بروز كرده اســت و جملاتي از این دست كه بهوفور از سوی نامزدهاي اصولگرا در مناظرهها بیان ميشــد. خدا به دادمان برسد از پخش مناظره سوم كه موضوع آن اقتصادي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.