مردم را با پوشيدن پوستين وارونه گمراه میکنيد

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: تا امروز پاسخها به ابراهیم رئیسی، تولیت آســتان قدس و یكی از كاندیداهای ریاســتجمهوری ایران، به نســبت دیگر رقیــب اصولگرایش محمدباقر قالیباف، كمتر بود؛ اما بههرحال او قرار نیســت عقب بیفتد. حالا او حجم اظهارنظرهای...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.