انتظار نداشتيم تير خوديها بيشتر از خارجيها باشد

Shargh - - صفحه اول -

گــروه اقتصاد: ماجرا شــبیه بــازي شــده. یكي دروغ ميبافــد، یكي كلاف را بــاز ميكند. بــاز كلاف را گره ميزننــد و باز هــم مجبور به بازكردن گره ميشــوند. این ماجــراي ادعاهاي كذب ابراهیم رئیســي، یكي از كاندیداهاي ریاستجمهوري است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.