چند درصدید که فکر میکنید قیّم مردم هستید

Shargh - - سیاست -

حســن روحانی، رئیسجمهوری که عصــر دیروز در ورزشــگاه پنجهزارنفری امام خمینی کرمانشاه در جمع حامیانش ســخن میگفت، با تصریــح اینکه یک عده از پیشــرفت ایران و آزادی جوانان نگران هســتند، خطاب به رقبای انتخاباتیخود گفــت: «چرا حرفهای دلتان را به جوانان نمیگویید و چرا حرفهایی را که در جلســه خصوصی میگوییــد، بلند نمیگویید که جوانان فرصت نیســتند؛ تهدیدند. میخواهید ایران در حصر و محاصره باقی بماند و ارتباط جوان ایرانی با دنیا قطع شود. روحانی در این چهار سال در مقابل شما ایستاد و من با کمک شما )مردم( آمادهام چهار ســال دیگر هم بایستم ».به گزارش «ایســنا» او افزود: «آنها از اینکه مــردم ایران میتوانند با مــردم دنیا در ارتباط باشــند، نگران هســتند. گفتند ما با خانواده شــهدا و ایثارگران هستیم؛ ولی من میپرسم در هشت سال قبل مطالبات خانوادههای شهدا و ایثارگران را دادید؟ مــردم بدانید که همه مطالبــات خانوادههای شهدا و ایثارگران در دولت یازدهم پرداخت شد».روحانی گفت: «ما اهل شــعار نیســتیم؛ بلکه اهل عمل هستیم. مردم بدانید قدرت دفاعی در دولت یازدهم افزایش یافته است. ما با سلاح مخالف نیستیم؛ ولی بدانید با کسانی که میخواهند دل مردم ایران و مردم منطقه را بهراســانند، مخالفیم. قدرت ایران برای آن اســت که با تجاوز مقابله کنیم. ما در برابر هر نوع متجاوزی میایستیم و مقاومت میکنیــم؛ ولی اجــازه نمیدهیم بداخلاقیهای شــما ادامه پیدا کند. دوران خشــونت پایان یافته اســت. شما میخواهیــد آزادی را از مردم بگیریــد و مردم در مقابل شما میایستند ».او با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم گفت : «آنهایی که شعار میدادند که از محرومان حمایت میکنند، گندم کشــاورزان را بــه چه قیمتی میخریدند؟ آنها که مدعی حمایت از کشاورزان هستند، گندم را بیش از قیمت جهانی خریــداری میکردند یا گندم را از خارج وارد میکردنــد؟ امــروز که گندم را کیلویــی هزارو 300 تومان خریداری میکنیم، برخی نگران هستند».روحانی افزود: «میپرسم آن روز که برای انتقال پولمان از صراف استفاده میشــد و در بانکهایمان بسته شده بود، برای ایــران عزت داشــت و بهتر بود یا امروز کــه در تعامل با جهان باز شده است. شــما میخواهید ملت ایران را در فشــار و انزوا قرار دهید. ملت ایران اجــازه نمیدهد راه هشت سال گذشته را به ایران بازگردانید.»

شما چند درصد مردم هستید که احساس میکنید قیّم مردمهستید

رئیسجمهــوری ادامه داد: «میگویند ما میخواهیم با فســاد مبارزه کنیم. من از شــما میپرســم چهار سال دولت در دســت ما بوده اســت؛ ولی شــما در 38سالی که وظیفهتان نظارت بود، جلوی فســاد را گرفتید؟ مردم میخواهند بفهمند سه میلیاردو 800 میلیون تومان ملت ایران کجا رفته است؟ آنهایی که پشت تریبونها میروند و میخواهنــد به مردم گزارش دهند مردم سؤالشــان از آنها این است که چه کسی اجازه داد این سهمیلیاردو 800 میلیون برود؟».او گفت: «چرا به مردم گزارش نمیدهید اموال ملت ایران را چه کســانی تاراج کردند؟ آنهایی که دو میلیــارد پول ما را به حلقوم آمریــکا ریختند، چرا این کار را کردنــد؟ در ســال 86 و ‪10 87،‬ ماه فرصت بود این پول و اوراق از آمریکا به ایران بازگردد؛ ولی چرا این کار را نکردید؟».روحانی ســپس با اشاره به مخالفانی که قصد برهمزدن آرامش مراسمهای حامیان روحانی را داشتهاند، گفت: «ما اجازه نمیدهیم یک اقلیت با بلندگوهای بلند بخواهنــد اکثریت را منزوی کنند. شــما چند درصد مردم هستید که احساس میکنید قیم مردم هستید؟! ما در 29 اردیبهشت به این اقلیت پاسخ میدهیم. روحانی در چهار ســال آینده اجازه نمیدهد بلندگوها در دســت اقلیتها باقی بماند. ما قانون اساسی را اجرا خواهیم کرد».

چرا قوه قضائیه درباره املاک نجومی اقدامی نکرد؟

او بــا بیان اینکه «مــا اجازه نمیدهیم خون شــهید بهشتی و شهدایمان پایمال شود» گفت: «بهشتی حامی

مردم ایران بود. بهشــتی نویســنده قانون اساســی بود. شما حاضرید قانون اساســی را اجرا کنید؟ یک بندهخدا نامه بازرســی کل کشــور را راجع به امــلاک نجومی در سایتش منتشر کرد، همین، چرا گرفتید به انفرادی بردید؟ دربــاره حقوق نجومــی خودمان مطرح کردیــم و آن را بــه بیتالمــال بازگردانیدم؛ ولی امــلاک نجومی را چه کردید؟ چرا قوه قضائیــه دراینباره اقدامی نکرد؟ ما 29 اردیبهشــت برای عدالت و مبارزه با فســاد میخواهیم رأی دهیم ».روحانــی افزود : «ما اجــازه نمیدهیم مردم را قطعهقطعه کنید؛ چون ما ملت صددرصد هســتیم. دولــت یازدهم دولت صددرصدی بود و دولت دوازدهم هم دولت صددرصدی اســت. مردم به شما اجازه فریب را نمیدهنــد. میگوینــد پول پخش میکننــد؛ ولی این پول را از کجــا میآورید. از حقوق معلمان کم میکنید؟ از پول کشــاورزان کم میکنید؟ یا جیــب دیگری دارید؟ شــما میخواهید تورم تکرقمی را به تورم 45درصدی بازگردانیــد. این مــردم تــلاش کردند در سراســر ایران بنگاههــای اقتصادی را آبــاد کنند. دوبــاره میخواهید بنگاهها را ببندید ؟».

او با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه زنان در جامعه گفت: «میخواهید زنان را به خانه بفرستید؟ ملت ایران و قانون اساســی این اجازه را به شما نمیدهد. ما امروز اعلام میکنیم 29 اردیبهشت باز هم آزادی میخواهیم. مــا از دروغ و فریــب آنهــا که ســالها دیدیم خســته شدهایم».روحانی گفت: «ما از طریق گردشگری و جذب سرمایهگذاری خارجی و اجرای اقتصاد مقاومتی ایران را

آباد خواهیم کرد. مردم ایــران میخواهند ممنوعیتها تمام شــود. بر چه مبنایی عکس بزرگان ایران را ممنوع میکنید؟ با چــه قانونی؟ آن قانون را اعــلام کنید. ادعا کردید شورایعالی امنیت ملی این کار را کرده است؛ ولی من به صراحت گفتم دروغ است، دروغ است».او تصریح کــرد: «ما حرفمان را در صنــدوق آرا خواهیم زد. مردم در روز انتخابــات به صندوق آرا نشــاط و امید را بگویید، نگذارید تندروهــا و افراطیها بازگردنــد. ملت ایران به افراطیها اجازه بازگشت نمیدهند .»

ما ملت صد در صدی هستیم

رئیسجمهوری پیــش از ظهر دیروز در همدان گفت: «مــا در انتخابات آمدهایــم تا به بداخلاقــی پایان بدهیم و به خشــونتورزان و افراطیون بگوییم دوره شــما تمام شــده است. شما هشت سال در این کشــور بودید و مردم دیدند که در این کشــور چه کردید ».به گزارش ایسنا، حسن روحانی عنــوان کرد: «ما دنبال آزادی هســتیم و حتی در سالن سخنرانیمان بداخلاقها را راه میدهیم. اینجا روزی اســت که باید برای روزهای آینده تصمیم بگیریم. منطق شــما ممنوعکردن است و چیز دیگری ندارید. منطق شما هوچیبازی اســت و چیز دیگری نداریــد. جوانان غیور ما راه آزادی را انتخاب کردهاند، شــما در این چهار ســال در همه جلسات آمدید تا همه شبکههای اجتماعی را ببندید. شــما در مسیر پیشرفت و آزادی جوانان ما نخواهید بود.» او افزود: «من از شــما ســؤال میکنم چه شــده که برای عدهای از کاسبان تحریم غصه ایجاد شده است؟ هرچقدر ناراحــت و غصهدار باشــید، بدانید که این مــردم در روز انتخابات پاسخ شما را خواهند داد».روحانی با بیان اینکه ملت ما در انتخابات خرداد 92 اعلام کرد خشونت را قبول ندارد، عنوان کرد: «ملت ما خرداد 92 اعلام کرد راه حصر و انــزوای ایران را نمیپذیرد. ملــت ایران یک بار دیگر هم اعلام کرد مسیرش مسیر آزادی است و آن اسفند 94 بود، اردیبهشــت 96 هم یک بار دیگر مردم ایران اعلام میکنند آنهایی را که در 38 ســال فقط اعــدام و زندان بلد بودند، قبــول ندارند.».رئیسجمهوری ادامــه داد: «من به همه دوســتان و همه آنهایــی که این روزهــا از پول بیتالمال و پولــی که بهخاطر امنیت به آنها داده شــده اســت، به روستاها و شهرها میروند تا مردم را ناامید کنند میپرسم چه چیزی موجب هراس شما شده است؟».روحانی گفت: «آن روزی که 750 میلیارد پول نفت در دستتان بود، برای مردم ایران چه کردید؟ چه شــده که ســخنگوی یک نهاد در این دو، ســه هفته سیاهنمایی دولت را یاد گرفته است؟ اجازه نمیدهم خانهای که باید خانه عدالت باشد، به خانه اتهام و دروغ تبدیل شــود. البته شما نمیخواهید روحانی این مســیر را ادامه دهــد، ما نمیگذاریم درصد درســت کنید، ما ملت صد درصدی هســتیم. ملت ایران با حقوق شهروندی واحد راهمان را ادامه میدهیم».

تنها به پای صندوق رأی نروید

او گفت: «پای صنــدوق رأی بروید؛ اما تنها نروید، هر نفر همراه 11 نفر دیگر پــای صندوق برود؛ یعنی 12نفره به پای صندوق آرا بروید. ما برای پیشرفت و اشتغال زنان به پای صندوق رأی خواهیم رفت. آنها در هشــت سال 860 هــزار خانــم را بیکار کردند؛ امــا در دولت یازدهم 750 هزار بانو ســر کار رفتند. اگر شــما جوانان در خانه بنشــینید، بدانید که در پیادهروهای مــا هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمیشناسید من آنها را میشناسم، آنها روزی در جلســهای تصمیم گرفتند در تهران و در پیادهرو دیوار بکشــند؛ آنها میخواستند پیادهروی زنانه و مردانه ایجــاد کنند، همانطور که در محل کارشــان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند».روحانی افزود: «ما باید برای اشــتغال جوانان قدم برداریم؛ اما نــه با حرف. آن کسی میتواند برای اشــتغال حرف بزند که در سال 95، 650 هزار اشــتغال ایجاد کرد. دولت در بهمن 95 طرح کارورزی و اشتغال آنها را تصویب کرده است؛ ولی عدهای همان طرح را بهصورت ناقص به مردم وعده میدهند».

با چه قانونی عزیزان ما را خانهنشین میکنید؟

رئیــس دولت یازدهم گفت: «من از شــما میپرســم آیا میخواهیم مظلومیتها در این کشــور ادامه یابد؟ آیا میخواهیم باز چهرههایی که مرحوم هاشمی را مخدوش کردند به کارشــان ادامه دهند؟ آیــا میخواهیم جامعه مــا از بیانات خاتمی عزیز اســتفاده نکند. چــرا عزیزان و چهرههای عزیز مــا و آنهایی را که به ملت خدمت کردند و گفتوگــوی میان ملتها را به ارمغــان آوردند و چهره واقعی ایران را به دنیا نشان دادند، خانهنشین میکنید؟ با چه قانونی؟».روحانی ادامه داد: «ما 29 اردیبهشــت پای صندوق میرویــم تا بزرگانمان را بــه جامعه برگردانیم. ما 29 اردیببهشــت پای صندوق میرویم تا شرایط امنیتی به دانشــگاه بازنگردد. ما نمیخواهیم 16 آذر ســخنرانی در دانشــگاه ممنوع باشد».او افزود: «ما نمیخواهیم بازار صادرات کشــورمان را به دیگران بسپاریم، نفت صادراتی شــما را چه کســانی گرفته بودند؟ آیا دراختیارگذاشــتن بازار صادراتــی ملت ایران به دیگران افتخار دارد؟ شــما به کشــورهای همســایه خیلی کمک کردید. آنها دلشان میخواهد شما مجددا برگردید، چون کشتیرانی ما تحریم بــود، برای هر کانتینر بایــد 700 دلار اضافهتر میدادیم. با اجازه چه کسی شعار دادید. از یک تکه تاریخی سخنرانی کردید؛ ولی از همان تکه تاریخی ســه بار علیه فلســطین در ســازمان ملل قطعنامــه گرفتید».روحانــی گفت: «ما عزت را در عمل و نه در شــعار میخواهیم. مردم عزیز 29 اردیبهشت بداخلاقها را مأیوس کنید و آزادی بیشتر ملت ایــران را رقم بزنید. دانشــگاهها را آزادتر کنیم و دروغ را در این کشور ریشهکن کنیم و اخلاق را به این کشور برگردانیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.