درخواست پورمحمدی از صداوسیما برای پاسخگویی به اژهای

Shargh - - سیاست -

ماجرای پرونده واردات کالا توســط دختر وزیر آموزشوپــرورش، قاعدتا با صــدور رأی برائت از سوی تعزیرات حکومتی باید به پایان میرسید اما حواشــی آن همچنان ادامــه دارد. روز جمعه در مناظره کاندیداهای ریاســتجمهوری، محمدباقر قالیباف این پرونده را به میان کشــید تا به وسیله آن به دولت حمله کند. همچنین ســخنگوی قوه قضائیه نیز در نشســت خبری روز یکشــنبه خود، به صحبتهای وزیر دادگســتری که در حاشــیه دولــت درباره ایــن پرونده زده بود، پاســخ گفت. حجتالاســلام محســنیاژهای گفته بود: «آقای پورمحمــدی در فرمایشاتشــان گفتنــد که این واردات جــزء دقیقترین و منظمترین واردات بوده که من وقتــی آن را خواندم گفتم اگــر این موارد جــزء دقیقترین و منظمترین واردات اســت پس بینظمترین آن را خدا به خیر کند».

همین باعث شــد تــا مصطفــی پورمحمدی یکشنبهشــب در نامــهای به رئیس صداوســیما خواســت تا به او فرصتــی برای پاســخگویی به صحبتهای سخنگوی دســتگاه قضائي دهد. به گزارش ایسنا، در این نامه آمده است:

«در روز جــاری مصاحبــهای با جنــاب آقای محسنیاژهای ســخنگوی محترم قوه قضائیه در بخشهــای مختلف خبری پخش شــده اســت. در این مصاحبه مطالبی نســبت بــه اینجانب و رســیدگی به پرونــده واردات کالا از ســوی فرزند وزیــر محترم آموزشوپرورش بیان شــده اســت کــه نیازمند توضیح و تنویر افکار عمومی اســت؛ بنابراین شایســته اســت دســتور فرمایید فرصت مناســب و مشــابه در اختیــار اینجانــب بــرای پاسخگویی قرار گیرد».

انصاری: موضع سخنگوی قوه قضائیه ناقض اصل بیطرفی است

معــاون حقوقی رئیسجمهوری نیز دوشــنبه در نشست خبری خود در ایلام با انتقاد از سخنان ســخنگوی قــوه قضائیه دربــاره پرونده البســه کشفشــده در منزل وزیر آموزشوپرورش گفت: «نحوه پاسخگویی ســخنگوی قوه قضائیه به این موضوع، اصل بیطرفی قوه قضائیه را زیر ســؤال برده و نوعی تخریب دولت تلقی میشود».

بــه گــزارش ایرنــا، حجتالاســلام مجیــد انصــاری، عنــوان کــرد: «در بحبوحــه تبلیغات ریاســتجمهوری، خبرنگاری از یک جریان خاص در نشســت خبری ســخنگوی قوه قضائیه درباره یک موضوع مبهم کــه روز قبل آن اتفاق افتاده و هنوز زوایای آن مشخص نیست، سؤال میکند که علیالقاعده سخنگو با توجه به اینکه سؤال درباره یک وزیر اســت و رئیس دولت نیز نامزد انتخابات اســت، باید با احتیاط و دقت نظر بیشــتری پاسخ میدادنــد».او افزود: «به عنــوان یک حقوقدان معتقدم نوع پاســخ ســخنگوی قــوه قضائیه در جلسه اول، نوعی تخریب دولت و جانبداری تلقی شــده و این موضوع را هم به آقــای اژهای متذکر خواهم شد».انصاری عنوان کرد: «هزاران پرونده روزانه در دادگســتریها و محاکم قضائي تشکیل میشــود، آیا اگر خبرنگاری دربــاره موضوعی که هنوز پرونده آن تشکیل نشــده و زوایای آن مبهم است، ســؤال کرد، سخنگو باید پاســخ دهد و آیا در سایر موارد نیز ایشان جواب میدهند».معاون حقوقــی رئیسجمهــور تأکید کرد: «ایشــان روز یکشــنبه نیز در پاسخ به ســؤال خبرنگاری درباره زوایای ایــن موضوع که نزدیک بــه 15 دقیقه آن از صداوســیما پخش شد، با اســتناد به اینکه در جلسه هیئت دولت به آن پرداخته شده، سخنانی را عنــوان کردند».انصاری افزود: «این مســئله در هیئــت دولت مطرح شــد؛ ولی آیا یــک کلمه از مباحث در رسانه ملی انعکاس یافت که پاسخ آن داده شود، وزیر دادگستری در بخش تعزیرات این موضوع مصاحبه کرد و اعلام داشــتند که قاضی تعزیرات درخصوص این پرونده رأی به تبرئه داده که این مصاحبه نیز از صداوســیما پخش نشــد». او ادامه داد: «پرداختــن تفصیلی به این موضوع در هنگام تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوری و پخش گســترده آن از رسانه ملی، نقض آییننامه تبلیغات ریاستجمهوری است و اصل بیطرفی قوه قضائیه را زیر ســؤال میبرد. با توجه به اینکه یکی از نامزدهای انتخابات قاضی بوده و ســمت رســمی قضائي دارند، اینگونه ســخنان، شــائبه جانبداری دســتگاه قضا از این ایشان را به اذهان متبــادر میکند».انصاری گفت: «ســخنگوی قوه قضائیه باید در این زمینه با احتیاط بیشــتری رفتار میکــرد چراکه معتقدیم بیان این مســئله به این شــکل از نظر حقوقی و قضائي درســت نبود».او بــا بیان اینکه نامزدها برای جلب آرای مردم نباید ســیاهنمایی کرده و امید مردم را بــه یأس تبدیل کنند، افزود: «بسیاری از دشمنان به استناد سخنان برخــی نامزدها به تخریب نظــام میپردازند؛ باید از فرصــت انتخابات برای افزایش آگاهی و بینش سیاسی مردم و ارتقای تمرین دموکراسی در کشور اســتفاده کرد».معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشــاره به اینکه برخورد کاریکاتوری با موضوعات سیاســی و اقتصادی و اینکه یک مشکل جزئی را بزرگ کنیــم، جفا به نظام و خدمت به دشــمنان نظام و دشــمنان مردم است، یادآور شد: پرداختن بــه اینگونه موضوعــات فقط با هــدف تخریب دولت انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.