مطبوعات باید آزاد باشد تا شاهد فسادهای آنچنانی نباشیم

Shargh - - سیاست -

اســحاق جهانگیری، شب گذشــته در برنامه تبلیغاتی خود در شبکه ســه با موضوع پاسخ به مطالبات جوانان شــرکت کرد که گزیده سخنان او در ادامه میآید.

* ما باید کاری کنیم که انتخابات ما به سمت حزبیشدن برود، سازوکار حزب مشــخص است، احزاب برای اداره کشور یک سلیقه مشخص دارند و این یک تجربه موفق در تمام دنیاســت. ما باید کاری کنیم که انتخابات ما به ســمت پارلمانی برود. احزاب با ائتلاف با پارلمان میتوانند سلامت انتخابات را تضمین کنند.

*این دولت تمام تلاش خود را برای رفع آســیبهای اجتماعی به کار برد. بعضیها با برخوردهای انتظامی فقط میخواهند صورت مســئله را پاک کنند. این اشتباه است و باید ما مشکلات را ریشهیابی کنیم.

*مردم در دوره کوتاه در ســالهای گذشته، شاهد این بودند که ارزش داراییشــان به یکســوم کاهش پیدا کرد و هیچ ایرانیای نبود که از آن دوران ضرر نکرده باشــد. ســفره مردم در آن دوران کوچک شــد و مردم وقتی به بــازار میرفتند، میدیدند که نمیتواننــد کالایی که میخواهند خریداری کنند. هر چه تورم کمتر شود معنایش این است که قدرت خرید مردم بالاتر میرود. ما اگر بتوانیم تورم را به نقطهای برسانیم که در برابر آن درآمــد مردم را بیش از میزان تــورم افزایش دهیم وضع مردم عوض میشود.

*بســتهای تهیــه کردیم کــه فارغالتحصیــلان در بنگاههای صنعتی مشــغول شــوند و در دورههای شــشماهه مورد حمایــت دولت قرار گیرند. کار دیگری که انجام شــده اســت، بنگاه کوچک و متوســط است کــه کارآفرینان ایجاد میکنند که در ایــن بنگاههای کوچک میتوان با 60 میلیون سرمایهگذاری تولید ایجاد کرد.

*مطبوعات آزاد باشد تا شاهد فسادهایی مانند املاک نجومی نباشیم. املاک نجومی را یک جوان در شبکههای اجتماعی اعلام کرد، مطبوعات باید آزاد باشد تا شاهد فسادهای آنچنانی نباشیم.

*ماجرای واگذاری این املاک را اولین بار یاشــار ســلطانی، خبرنگار و مدیرمسئول نشریه معمارینیوز رسانهای کرد و بعد از آن بازداشت و پس از مدتی آزاد شــد. بعد از افشای ماجرای واگذاری املاک شهرداری، آقای قالیباف بارها تأکید کرده بود که تخلفی صورت نگرفته است.

*فضای مجازی بیش از اینکه تهدید باشد فرصت است. ما نمیتوانیم یکطرفــه با مــردم صحبت کنیم. مــردم باید بتوانند خودشــان حضور فعالانهای در فضای مجازی داشته باشند. این محدودیتها نه مصلحت و نه مفید و کارساز است. برای یک کشور خوب نیست به گونهای با مردم رفتار کنند که آنها را مجبور به استفاده از امکانات غیررسمی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.