دولت مردم یا دشمنسازی برای مردم؟

Shargh - - سیاست - علی شعبانی

دکتــر قالیباف، بــا عنوان تشــکیل «دولت مردم» برای سومین بار به میدان کارزار رقابتهای انتخابات ریاســتجمهوری آمده اســت. در نیت خیر ایشان به ســعادت و تعالی و رفاه ایرانیان تردید روا نمیدارم. عنوان «دولت مــردم»، چنان فراگیر و جذاب اســت کــه فضایی بــرای نظر مخالف و طرح ایــدهای دیگر در برابر آن، مبیــن همگانی بودن یک دولت ذیل یک شــعار و لوا، نمیمانــد. همه دولتها بــه نام مردم تأسیس و تشکیل شــدهاند و یا با همین نام مدعی به دستگیری زمام امور بوده و هستند. اما دکتر قالیباف ناخواسته یا نسنحیده، بر سر شاخ نشسته و بن میبرد. قالیبــاف ملت را به دو بخــش 96درصدی )مردم( و چهار درصــد زالوصفت )غیرمردم، نامردم( تقســیم و تفکیک کرده اســت. ایشان با تصریح کمیت معین، بــه دکتر روحانی تأکید کرد دولت شــما، دولت چهار درصدیهاســت. نکته این است، اگر این چهار درصد زالوصفت که خــون مردم را مکیدهانــد و میمکند، شناخته شــدهاند، پس طبعا نهادهای مسئول باید به وظیفه خود عمل کنند و شــر آنان را از ســر مردم کم کنند؛ زیرا نظام اسلامی، وجود ظالمان و ملاء و مترف را بــر نمیتابد. با بودن زالو در جامعه و خوردن خون مردم، باید هر آن، بیشتر و بیشتر شاهد ضعف و مرگ تدریجی ملت بود و این شایســته حکومت اســلامی نیســت. قطعا طبیعی مینماید کــه جناب قالیباف نابودی این چهار درصد سهمیلیونو200 هزار ستمگر را در ســرلوحه و اولویــت برنامههــای دولت مردم قرار دهد. کمترین اثــر منفی این گفتمان و رفتار دکتر قالیباف، ایجاد شــکاف، دشــمنی و تقابل در جامعه است؛ ایجاد دوقطبی بین 96درصد مظلوم غارت شده و چهار درصد ستمکار و غارتگر، و این یعنی برخلاف اهتمام رهبری معظم به جلوگیری از دوقطبیشــدن جامعه و تأکید بر حفظ و تقویت همبستگی اجتماعی، دامننــزدن به ذهنیتهای منفی و احســاس ظلم و تهییج مردم به تظلم و زمینهســازی برای بروز جنگ خانگی و تصفیه حساب با ظالم. بهاینترتیب، جناب قالیباف که دم از تشکیل دولت مردم و خیر و صلاح و سعادت و انتفاع عموم در دولتش میزند، برنامهاش خواسته یا ناخواســته، نتایج عکس آن را برای مردم در پی دارد. این همان نشســتن بر ســر شاخ و بریدن بن است. معیارهای تشخیص و تفکیک چهار درصد زالوی مورد نظر ایشان چیســت؟ ثروت، رانت، دخل و تصــرف در امــوال مردم و...؟ مــن بهعنوان یکی از پایینترین لایههای 96درصد جامعه، خیلی مشــتاقم که هرچه زودتر از این چهار درصد خون آشــام انتقام گرفته شــود. پرسش این اســت، با توجه به عملکرد شــهرداری در دوره مدیریت دکتر قالیباف، شــخص ایشــان در کدام یک از این دو گــروه قرار دارند؟! نکته پایانی، فســاد و ناراســتی و دروغ و حیف و میل مال و ســرمایههای اقتصادی و اجتماعی مردم، متأسفانه بیش از حد شــده است. اما آیا میتوان با تراش توهم و نشــانیدادن بر گروهی ذهنی، مردم را به مقابله و ایجاد آشــفتگی تهییج کرد؟ آشــکارترین و بارزترین کارکرد پوپولیســتها، خلق دشــمنان فرضی، ایجاد توهم توطئه و ترس برای مردم با هدف اغوا و کســب آرای آنان بوده است.

ادامه در صفحه 6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.