«کارانه» را چه کسی فیلتر کرد

Shargh - - سیاست -

ســایت کارانه قالیباف در حالی فیلتر شــده که دولت معتقد است، این سایت بنا به اعتراض شورای نظارت بر تبلیغات انتخابات و دستور مراجع قضائي فیلتر شده است. با این حال معاون قضائي دادستان کل کشــور به تســنیم گفته است با شــکایت ستاد انتخاباتی روحانی و با رأی وزیر ارشاد و اطلاعات در جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات ریاستجمهوری ســایت کارانه فیلتر شده اســت.به گزارش تسنیم، قاضــی خرمآبــادی، معاون قضائي دادســتان کل کشــور اعلام کرد: ســتاد انتخاباتی آقای روحانی با نامــهای در تاریخ ‪2//96 15‬ به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهــای امنیتی و کمیســیون بررســی تبلیغات ریاستجمهوری با این سایت را کرده است.او افزود: این درخواســت برای اقدام لازم به دادســتانی کل کشور ارسال شده و در جلسه برخط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اســاس تصمیم اکثریت اعضای حاضر در جلسه برخط، دستور فیلتر و مسدودسازی این سایت صادر شده است.او تأکید کرد: اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به دستور قضائي فیلتر شــده و دولت در فیلتر آن نقشــی نداشــته خلاف واقــع و کذب محض اســت و قطعا اگــر دو عضو دولت با فیلتر کردن این سایت مخالفت میکردند، این ســایت فیلتر نمیشــد.این در حالی اســت که محمود واعظــی، وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات گفته بود: «فیلترشــدن این ســایت هیچ ارتباطي با دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ندارد.» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در این باره گفته بود: «شــاکی این موضــوع دولت نبوده بلکه شــورای نظارت بر تبلیغات انتخابات در این زمینه معترض بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.