ضرورت ادامه مسیر عقلانیت و تدبیر در حوزه كارآفريني

Shargh - - اقتصاد -

اولین نشست عمومی ستاد انتخاباتی صنعتگران و مهندسان دکتر روحانی دیروز برگزار شد. به گزارش این ستاد، در ابتدای این نشست، سیدرضا نوروززاده، رئیس ستاد انتخاباتی صنعتگران و مهندسان دکتر روحانی، اظهار کرد: خوشــبختانه عملکرد دولت تدبیر و امید و عمل به وعدههای دادهشــده به نحوی بوده که در قشر متوسط به بالا مشکلی برای توجیه فعالیتهای دولت روحانــی وجود ندارد. در ابتداي این نشســت سیدرضا نوروززاده، رئیس ستاد انتخاباتي صنعتگران و مهندسان دکتر روحاني، گفت: خوشبختانه عملکرد دولت تدبیر و امید و عمل به وعدههاي دادهشــده به نحوي بوده که در قشــر متوسط به بالا مشکلي براي توجیه فعالیتهاي دولت دکتر روحاني وجود ندارد.

وي با اشــاره بــه طبقات و گروههــاي اجتماعي آســیبپذیر کشــور، گفــت: آنجا کــه دایــره نفوذ شــبکههاي اجتماعي ضعیف است، بهطور طبیعي وعدههاي عوامفریبانه و عوامپسند ظرفیت رأيآوري خواهــد داشــت. در این مــورد ميتوان بــا حضور فیزیکي در جمع طبقات و اقشار آسیبپذیر و ناآشنا با شــبکههاي مجازي، با آگاهســازي و بیان واقعیت موجــود به افزایــش رأيآوري دولــت تدبیر و امید کمــك کرد. در بخش دیگري از این نشســت محمد عطاردیــان، نایبرئیــس کانون عالــي انجمنهاي صنفــي کارفرمایي ایــران، با انتقــاد از عملکردهاي دولتهــای نهــم و دهم یــادآور شــد: درحاليکه همان زمان به دولت هشــدار دادیم که توزیع یارانه باعث ایجاد مشکل براي کشور ميشود؛ دولتمردان گوش شــنوایي نداشــتند و شــد آنچه نباید ميشد. این عملکردها باعث مشــکلات فراواني برای دولت یازدهم شــد؛ دولــت بــه بانكهــا و صندوقهاي بازنشســتگي و تأمین اجتماعي بدهي سنگینی دارد. این شــرایط باعث شــده در حوزه کارآفریني دســت دولت بســته شــود. داود فدایي، عضو هیئت علمي دانشــگاه صنعتي امیرکبیر و فعال حوزه کارآفریني نیــز در ســخناني با اشــاره بــه اینکه از ســالهاي گذشــته تاکنون معمولا نگاه بخش دولتي به بخش خصوصي مطلوب نبوده اســت، گفــت: همین نگاه نامطلوب به عملکردهــاي بخش خصوصي باعث شده مشــکلات مختلفي از ســوی بخش دولتي بر ســر راه فعالیت بخش خصوصي ایجاد شــود. او با تشریح مشاغل نوظهور و نوپا، افزود: ماهیت مشاغل تولیدي به سمت مشاغل خدماتي کشیده ميشود و کارآفرینان از این پس باید متناســب با شناسایي نیاز مردم برنامهریزيهاي خود را ساماندهي کنند. رقیه حاتميپور، مدیرعامل هلدینگ گردشگري فلامینگو، کارآفرین دیگري بود که گفت: موضوع برجام برایند یك خواست عمومي بوده است و امیدوارم با ادامه دولت اعتدال شاهد توسعه و رونق اقتصادي باشیم و بخــش خصوصي به جایگاهي که لایق آن اســت برسد.ناصر برهاني، رئیس شوراي اسلامي کار استان تهران، گفــت: جامعه کارگــري از اینکه دولتمردان پس از پیروزي ارتباط خود را با حامیانشــان کمرنگ ميکنند، ناراحت است. ما معتقدیم تمام مشکلات و چالشها و موانع را باید در یك افق بلند دید و براي همین اســت که دیدگاه و نظر ما در انتخاب شــیوه اعتدال فقط مربوط به یك دوره چهارســاله نیست، بلکه افق دید ما باید 40ساله باشد.

موســي بیات، مشاور کنفدراســیون صنعت ایران و فعال کارفرمایي نیز در ســخناني ضمن اشــاره به اهمیت حمایت از فعالیت کارآفرینان گفت: براساس نظرات کارشناسان و اندیشــمندان، بررسي تاریخ سه هزار ســال گذشته نشان ميدهد هر وقت حاکمان به صنعتگران و کارآفرینان توجه کردهاند، کشور پیشرفت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.