حیثیت كشور را به حراج نگذاريد

Shargh - - اقتصاد -

امیدوارم ذرهاي از آبرویي که براي مدیریت جامعه باقي مانده در مناظره سوم پایمال نشود.ميدانیم که از ابتداي پیروزي انقلاب اســلامي تاکنون هفت نفر از شخصیتهاي سیاسي ایران به مقام ریاستجمهوري رســیدهاند. آنچــه امــروز در ایــران جریــان دارد، حاصل عملکرد این هفت نفر اســت کــه در 11 دوره ریاســتجمهوري، ســکان قوه مجریه را در دســت داشتهاند. ناگفته پیداست که در ایران از نظر اقتصادي، دولت، تنها ارگان متولی اقتصاد نیست. بخش زیادی از امور اقتصادی در ارگانها و ســازمانهای خارج از دولت ســامان مییابد. وانگهی، چه بسیار اموری که متولی آن قوای دیگر هســتند. پس چگونه است که وضع امــروز را مخالفان دولت پــای عملکرد دولت مستقر مینویســند و با بدترین عبارات، حتی با توسل به دروغگویی، رئیــس و وزرای دولت را میکوبند؟ با دید واقعی میتوان قضاوت کرد که در ایران اسلامی، کارهای بسیار زیادی شــده و در حدواندازه کشورهای درحالپیشرفت، قدمهای بزرگی برداشته شده است. اگرچه دولتهایی ســر کار آمدند که قدر پیشــینیان را ندانســتند و مصائبی برای ملت ایجــاد کردند، اما خارج از آن برههای که بر ما ســخت گذشت، شایسته نیست که حاصل فعالیتهای چند دولت زمان جنگ، سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید، توسط برخي برای رســیدن به قدرت و از طریق فریب افکار عمومی، به هیچ گرفته شــود؛ بهویژه از سوی کسانی که هرکدام در بخشي از مدیریت این کشور فعال بوده و هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.