اشتغالزايي؛ لوطيگري و مرامي

Shargh - - اقتصاد -

با محاســبات بیاســاس و جمع و تقســیمهای غیرواقعی اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی تعداد مشــاغل جدید به ازاي هر 200 میلیــون تومان منبع، محاســبه و به عنوان عملکرد قطعی اشــتغالزایی اعلام شــد اما و هــزاران اما که با همــه تلاشهای انجامشــده تعداد فرصتهای شغلی جدید با همان مبنــا تــا پایان ســال به زحمت به شــش هــزار نفر )یکدهم قول و وعده اســتاندار( رسید. البته پیش از پایان ســال در همان دولت با جابهجایی استانداران، اســتاندار جدید رقمســازی و گزارشهــای دروغین و خیالبافی در ایجاد شــغل را بــه انتقاد گرفت و بر مبنای مشــاهدات و مراجعات خود آن را یک خیانت و اغواگــری بزرگ در حق مردم دانســت.تجارب تلخ وعدههای سیاســی و بیمبنای اشــتغال نه براساس سازوکارهای واقعی و پویای اقتصاد ملی بلکه به قدر و اندازه توهم و خیالبافی نزد همه ما موجود است؛ مبادا مسیر کارشناسی و عالمانه موجود به همان مدار غلط بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.