جهانگیری معمار توسعه صنعتی پس از انقلاب

Shargh - - اقتصاد -

ج. تشــکیل «شورای مشــورتی بخش خصوصی وزیر صنایع و معادن» در سال 81 متشکل از کارآفرینان و نخبــگان بنگاههــای صنعتــی کشــور و رؤســای تشــکلهای مهم صنعتی و معدنی )انجمن مدیران صنایــع، خانه صنعــت و معدن، خانه معــدن و ...( که برای هماندیشــی در مسائل و مشکلات صنعت و معدن ایجاد شد. حاصل سخن آنکه دکتر جهانگیری بهعنوان معمار توســعه صنعتی پــس از انقلاب با نگاهی راهبردی و فراتر از نگرشی بخشی و دستگاهی و نیز نگرشــی عملیاتی بنیانهای صنعتی کشــور را پیریزی و ضمن دستاوردهای ارزشمند در همان زمان مانند تولید حدود 10 میلیون تن فولاد، 30 میلیون تن سیمان ، یك میلیون خودرو و... ساختار صنعتیشدن کشور را نیز پایهگذاریکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.