نفتی كه داريم، نفتی كه نداريم

Shargh - - اقتصاد -

واکاوی گذشــته، در مجــال این نوشــته نیســت. صنعت نفت توســعه میخواهد. به نفع همه اســت که اجازه دهند صنعت نفت در مسیری معقولانه برای توســعه خود گام بردارد. مسیری که ضمن استفاده از توانمندیهای داخلی بــا دنیا تعامل میکند؛ وگرنه از دنیا که هیچ، از همســایگانمان هــم عقب میمانیم. یادتان هســت که نفت و هیدروکربورهــای مایع ایران حدود ‪7 50‬ میلیارد بشکه برآورد شده است و ما حداکثر میتوانیم 155میلیارد بشکه برداشت کنیم. تازه اگر... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.