حمايت بانک پارسیان از نخستین مسابقات گلفكاپ صلح و دوستی

Shargh - - اقتصاد -

با حمایت بانک پارســیان، نخســتین مســابقات بینالمللی گرامیداشــت قهرمان فقید گلف، مرحوم شــهباز حســینپور، با نام کاپ صلح و دوستی از 17 اردیبهشت آغاز شد. در نخستین مسابقات بینالمللی گرامیداشــت قهرمــان فقیــد گلف، مرحوم شــهباز حسینپور، با نام کاپ صلح و دوستی، پنج کشور لبنان، ایران، بنگلادش، پاکستان و افغانستان بههمراه هشت تیم داخلی در این دوره از مسابقات حضور داشته و با یکدیگر به رقابت میپردازند. این مســابقات که برای نخستینبار در سطح جهانی در کشور برگزار میشود، پیشــینه برگزاری موفــق 14 دوره در داخل کشــور را داشــته و از امســال مســابقات گلف یادواره زندهیاد شهباز حسینپور در ســطح یک تورنمنت بینالمللی برگزار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.