کاهش ۱۵درصدی قیمت کالا در فروشگاههای زنجیرهای

Shargh - - اقتصاد -

ایبنا:

سرپرست معاونت اقتصادی وزارت صنعت بــه اقبال خــوب مصرفکنندگان از فروشــگاههای زنجیــرهای و بهــرهوری بیشــتر آنهــا نســبت بــه خردهفروشــان اشــاره کرد و گفت: به طور میانگین فروشــگاههای زنجیرهای ۱۵ درصــد از قیمت کالا را بــرای مصرفکننــدگان کاهش دادهانــد. یدالله صادقــی، صبح دیروز در اولیــن گردهمایی اتحادیه فروشــگاههای زنجیرهای که در اتاق اصناف تهران برگزار شــد، گفــت: اختلافنظر جــدی و بارزی در زمینه لزوم توســعه فروشــگاههای زنجیرهای بین دولــت و اصناف وجود نــدارد و وزیــر صنعت نیز معتقد به گســترش این صنعت هســتند. سرپرست معاونت اقتصادی وزارت صنعت ادامه داد: ســهم فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع باید افزایش یابد و ســند توسعه این فروشــگاهها نیز با توجه به تصویــر موجود و تصویــر مطلوب از آنهــا در حال تنظیم است. وی چالشهای توسعه فروشگاههای زنجیــرهای را مقاومت با توســعه آنهــا، بهویژه در شهرســتانها و سنتیبودن کســبوکارها دانست و گفت: فروشگاههای کوچک، بهرهوری کمتری نسبت به فروشــگاههای زنجیرهای دارنــد؛ بنابراین قیمت نهایی آنها برای مصرفکنندگان بالاتر است. صادقی شــفافیت اطلاعات را از دیگر مزایای فروشگاههای زنجیرهای برشمرد و افزود: باید فکر کنیم کدام اعداد برای جلوگیری از فرار ســرمایه محرمانه باقی بماند و کــدام اعداد برای برنامهریــزی تولیدکنندگان باید منتشر شود؛ زیرا مبنای اقتصاد دانشبنیان، شفافیت اطلاعاتــی اســت. رئیــس اتحادیه فروشــگاههای زنجیــرهای گفــت: اشــتغالزایی فروشــگاههای زنجیرهای ۱.۱ تا ۱.2 درصد بیشــتر از شــبکه توزیع سنتی و فروشگاههای خُرد است. امیرخسرو فخریان هم در این همایش گفت: ســال گذشــته و همزمان با آغاز فعالیــت اتحادیه فروشــگاههای زنجیرهای تعداد اعضا 37 نفر و متقاضیان 49 نفر در ۱7 گروه کالایی بود، اما امروز تعداد اعضا به 6۵ و متقاضیان به 96 نفر رســیده اســت. همچنین فروشــگاههای زنجیرهای در سراســر کشــور دوهزارو 4۵0 شــعبه دارند. رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای تأکید کرد برنامههای آینده این اتحادیه اســتفاده از افراد آموزشدیــده و آگاه در فروشــگاههای زنجیرهای و همچنین دانشبنیان کردن آنهاست.

ادامه در صفحه 6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.