کار را که کرد؟

Shargh - - اقتصاد -

رســتم قاســمی میگویــد دولــت فعلــی با تلاشهــای او عکس یادگاری میگیــرد. ابراهیم رئیســی نیز انتقاد میکنــد که چرا پــروژهای که باید در ســال 93 به تولید میرســید تــازه افتتاح شده اســت. این دو چهره، حرفهایی میزنند که بسیاری رســانههای دیگر هم آن را تکرار میکنند و البتــه حرفهایشــان در نــگاه اول چندان هم پربیــراه به نظر نمیرســد. اما چنــد دقیقه تفکر هر مخاطب بیغرضی و آشــنا بــا صنعت نفت را با این ســؤال مواجه میکنــد که آنها در تمامی ســالهایی که صنعت نفت در نتیجــه تحریم و ســوءمدیریت با تأخیر در پروژهها مواجه بود، کجا بودند؟ این چه انتقادی است که تنها نصف ماجرا را میبیند، آن هم ناقص و جهتدار و نصف دیگر را نادیده میگیرد؟ این منتقــدان چه چیزهایی را درباره نفت به مــردم نمیگویند؟ مهمترین نکته این اســت که آنها نمیگویند قرار بود این پروژهها چه زمانی افتتاح شود. پروژههای 3۵ماههای که امروز تازه به مرحله تولید رســیده است، قرار بود در پایان دولت مهرورز دهم تحویل داده شود. اما در نهایــت جز انبوهی از کالاهای ســفارش داده شــده و پروژههایی که یا پالایشگاهشان ناقص بود یا حفاریشــان نصفهکاره بود، یا مشکل تجهیزات داشــتند و...، چیزی برای این دولــت باقی نماند. ســرمایه اندک کشور در زمان تحریم، صرف تعداد زیادی پروژه 3۵ماهه شــد بــدون آنکه حتی یک مترمکعب گاز تولید شود و درحالیکه پروژهها به صورت ناقص جلو رفته بودند. اردیبهشت ۱392، موعد شروع تولید از فازهای 3۵ماهه بود، اما این اتفاق نیفتــاد. اکنون آنهایی که نتوانســتند پروژه را به انجام برســانند، مدعی هســتند که بعدیها نباید پروژه را تمام میکردند. احتمالا کاندیداهای معترض وضع موجود هم اطلاع ندارند که ستاره خلیجفــارس هم قرار بود ســال 9۱ تمام بشــود؛ یعنی در ســالهایی که خبــری از تحریم بود. اما آنها که در دوران نفت صددلاری نتوانســتند، آنها که با صندوق توسعه ملی پر از دلارهای بادآورده نتوانســتند کار را تمام کنند، اکنون دولتی را که با نفــت 40دلاری و صندوقی که خالیتر از هر زمان اســت، توانســت کار را به نقطه مناسبی برساند، تخریب میکنند. منتقدان سیاسی البته نمیگویند پروژهها را در چه شرایطی تحویل دادند.

ادامه در صفحه 6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.