طنز انتخابات ما

Shargh - - سیاست - نیره توکلی استاد دانشگاه

ایــن روزها موضوع اقتصاد و درآمد بســیار مهم شده و معنویت محدود شده به ممنوعیت کنسرتها در مشــهد و ایجاد محدودیتهــای انتخاباتی برای هموطنان زن و اقلیتها. در این راستا یکی از نامزدهای ریاســتجمهوری، در بخشــی از بیانیــه انتخاباتــی خود ادعــا کرده که در صورت پیــروزى در انتخابات، درآمد کشــور را در چهار سال آینده 2.5 برابر میکند. بعضی که بــه نیروی عزم و اراده بیاعتماد هســتند و اعتمادبهنفس خودشــان پایین اســت، از اینهمه اعتمادبهنفس این کاندیــدا حیرت کردهاند و گفتهاند برای رسیدن به چنین چیزی باید میزان رشد اقتصادی ســالانه 26 درصد باشد و این یعنی بزنیم روی دست رشد اقتصادی ژاپن و چین که بیچارهها، از سال 2000 تا 2017، خودشــان را کشتهاند و فقط توانستهاند 9.9 درصد رشد داشته باشند. گفتهاند متوسط رشد سالانه ما در 38 ســال گذشته بیشــتر از 5.3 درصد نبوده و تازه در بیشــتر دوران رئیس جمهور پاکدســت به 2.1 درصد هم رسیده. این منتقدان بیاعتقاد به «معجزات هزارهها» گفتهانــد آخر چطور امکان دارد؟ در جواب باید گفت، با توجه به تجربیات 12ســاله این نامزد در مسند شهردار تهران، رسیدن به این میزان رشد خیلی هم امکان دارد، البته با در نظر گرفتن نکاتی:اول اینکه واژههایی مانند «کشــور» و «رشد اقتصادی » و «شغل تازه » از نو تعریف شــود و چیزهای زائد و «تجملی» و ریختوپاشهای بیخودی جمعوجور شود.

تعاریفجدید

اما به زبان ساده یعنی اینکه پول آدم بیشتر شود. باید بلد باشی که به همهچیز به چشم «جنس» نگاه کنی و این جنس را به قیمت خوب و مناسب بفروشی و درآمــد را زیاد کنی.تعریف «شــغل تــازه»: این هم خیلی ساده است، خب معلوم است دیگر، شغل تازه یعنی شغلی که کهنه نباشد، پارهپوره نباشد، خلاصه نو باشد.

در اینجا فهرســتی از چیزهای زائدی که با ابتکار خارقالعاده این نامزد محترم تبدیل به جنس شد و به فروش رفت، آورده شده است.

1- بــاغ و درخت: ســرعت حذف بــاغ و درخت و تبدیــل آن بــه مال و مگامــال در زمان ایــن نامزد باورنکردنی بوده؛ از آن قبیل اســت: تبدیل باغ گیاهی تجریش به ارگ تجاری و باغهای زعفرانیه به پالادیوم و باغهــای الهیه به هتل 57 طبقه در کوچه هشــت متری و... .

2- هوای تــازه: هوای تازه و اصولا تنفس اگر چیز لازمی بود که صدها کارگاه برجســازی، با ماشینهای گازوئیلسوز، 24ساعته، در کوچهپسکوچههای شهر و معابر باریک و نقاط مسکونی کار نمیکردند و دود گازوئیل به خورد مردم نمیدادند؟

3- پیــادهرو: این اصطــلاح هــم از آن چیزهای منســوخ و بیخودی و دســتوپاگیری بــوده که قبلا فکر میکردهاند برای اســتفاده آدمهای بیماشین یا ورزشــکار یا زن و بچه مردم لازم بوده؛ ولی حالا دیگر خیلی وقت اســت که این مدیــر کارآفرین ثابت کرده اصولا وجود آدمهای بیماشین و ورزشکار و زن و بچه مردم خودش یک چیز اضافی اســت و جزء «کشور» نیست.

4- بوســتانها و فضاهای ســبز: علاوه بر باغها و درختها که اصلا چهره محیط شــهری را روســتایی و دهاتی میکنند، در این چندساله از راه صرفهجویی در فضای بوستانها و فضای سبز پارکها درآمدهای بسیار خوب و حلالی به دســت آمده، بهطوریکه در بخــش بزرگی از فضاهای ســبز اضافــی و بیخودیِ پارکها، ساختمان و پارکینگ ساخته شده و در اختیار بخش خصوصی و مراکز تجاری قرار گرفته!

5- حذف مســکن از فضای شــهری: در قاموس نامزد محترم، مســکن جایی نیست که بشود توی آن زندگی کرد و آرامش داشــت، یعنی شما در هر جای تهران که باشید، ساختوسازهای دائمی و گودبرداری در همســایگیتان، به ســقف و دیــوار خانهتان ترک میاندازد تا زمین و زمان را به مستغلات و دارایی آنها که «کشور» به شمار میآیند، تبدیل بکند.

6- محیط زیست: این اصطلاح نیز از آن چیزهای زائدی اســت که نامزدهــای این رقیب از خودشــان درآوردهاند تا جلوی کســب درآمد «کشور» را بگیرند. باید گفت این ادعا اصلا بیاساس نیست، فقط شما به این کاندیدا رأی بدهید، من تضمین میکنم ایشان مثل همین الان که هرکه هرچه بگوید، از ساختمان پلاسکو و... کار خــودش را پیش میبرد و درآمدزایی میکند، بعدا هم بلد است جواب «کشور» را بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.